எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

எட்டாம் பத்து. குறும்பல்குரவைபென்றது ஒன்று ஆடுமிடத்திற்கு ஒன்று அணிய - தாய் அவைதாய் பல்லாயிருக்கின்ற குரவையெ மவாறு. ' குரவையயரும் புகாsெor 'ம் காவிரிமான்டிய பு:fraisi மங்கூட்டுக, - உரைப்பவுமென் ற உம்மை தாமே அறியக்கடவதனை யாம் சொல் பலவு மறிகிலரெனாக சிறப்புப்மை, பிறருமென்ற உம்மை அசைநிலை', 'சான் சேர்.........கொல்லென' என்றதன்பின், கருதி rெer ஒருசொல் வரு வித்து அதனைக் காண்குவலென்தும் அளயொடுமுடிக்க, ' பெருவேந்தே, புகார்ச்செல்வ, சியர்மொய்ம்மதை கொல்லிப் பொரும், பொறைய, நின் பகைவர் நீ சாதுப் ஆண்மையும் கவண்மை யும், உலகத்துக்காக வைக்கடந்த; 'எனக் மாறுபடுவது நமக்கு உறுதியன் தொப் னான் பால் கொல்லகம் தேதிற்றிலi'; தோராயி னும் உலகத்து மதிப்புடைய சான்றோர் சொல்லத் தாம் தேறுவரோவெனக் கருதின் அவர்சொன்னவிடத்தும் அவர்கள் மதிமருண் ... துவேகான நின்றேன்; ஆகலான் நி... பெருமையை அவர்கட்கு ! பாகு உரைப்பே சென்" வரும் தாரின்றேன் யான். இந்து என்னுறு குறை; இதனை அறிந்து, * அவர்பால் அருள வேண்டுலெ வின் முடி. செய்க - இதனாற்சொல்லியது, அவன் பொறிக்கு அடியாகிய செல்வமும் ஆண்மையும் கைவண் மேயும் உடன்கூறியவா ற்றான் அவள் வென்றிச் சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்று. (பி- ம்) நீயாயின் சேய்வர். ஒப்பு மகளிர், யாஞ்சொறு: (R.). (எ.) கேள்வி கேட்டுப் படிவ மொடியாது வேள்வி வேட்டனை யுயர்ந்தோ ருவப்பச் சாயறல் கடுக்குந் தாழிருங் கூந்தல் வேறுபடு திருவி னின்வழி வாழியர் ரு கொடுமணம் பட்ட வினைமா ணருங்கலம் பந்தர்ப் பயந்த பலர்புகழ் முத்தம் வரையக நண்ணிக் குறும்பொறை நாடித் தெரியுநர் கொண்ட சிதறுடைப் பைம்பொறிக் கவைமரங் கடுங்குங் கவலைய மருப்பிற் கர் புள்ளி யிரலைத் தோலூ னுதிர்த்துத், தீதுகளைத் தெஞ்சிய திகழ்விடு பாண்டிற் பருதி போகிய புடைகளை கட்டி எயஃகுடை விரும்பி னுள்ளமைத்து வல்லோன்
எட்டாம் பத்து . குறும்பல்குரவைபென்றது ஒன்று ஆடுமிடத்திற்கு ஒன்று அணிய - தாய் அவைதாய் பல்லாயிருக்கின்ற குரவையெ மவாறு . ' குரவையயரும் புகாsெor ' ம் காவிரிமான்டிய பு : fraisi மங்கூட்டுக - உரைப்பவுமென் உம்மை தாமே அறியக்கடவதனை யாம் சொல் பலவு மறிகிலரெனாக சிறப்புப்மை பிறருமென்ற உம்மை அசைநிலை ' ' சான் சேர் . . . . . . . . . கொல்லென ' என்றதன்பின் கருதி rெer ஒருசொல் வரு வித்து அதனைக் காண்குவலென்தும் அளயொடுமுடிக்க ' பெருவேந்தே புகார்ச்செல்வ சியர்மொய்ம்மதை கொல்லிப் பொரும் பொறைய நின் பகைவர் நீ சாதுப் ஆண்மையும் கவண்மை யும் உலகத்துக்காக வைக்கடந்த ; ' எனக் மாறுபடுவது நமக்கு உறுதியன் தொப் னான் பால் கொல்லகம் தேதிற்றிலi ' ; தோராயி னும் உலகத்து மதிப்புடைய சான்றோர் சொல்லத் தாம் தேறுவரோவெனக் கருதின் அவர்சொன்னவிடத்தும் அவர்கள் மதிமருண் . . . துவேகான நின்றேன் ; ஆகலான் நி . . . பெருமையை அவர்கட்கு ! பாகு உரைப்பே சென் வரும் தாரின்றேன் யான் . இந்து என்னுறு குறை ; இதனை அறிந்து * அவர்பால் அருள வேண்டுலெ வின் முடி . செய்க - இதனாற்சொல்லியது அவன் பொறிக்கு அடியாகிய செல்வமும் ஆண்மையும் கைவண் மேயும் உடன்கூறியவா ற்றான் அவள் வென்றிச் சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்று . ( பி - ம் ) நீயாயின் சேய்வர் . ஒப்பு மகளிர் யாஞ்சொறு : ( R . ) . ( . ) கேள்வி கேட்டுப் படிவ மொடியாது வேள்வி வேட்டனை யுயர்ந்தோ ருவப்பச் சாயறல் கடுக்குந் தாழிருங் கூந்தல் வேறுபடு திருவி னின்வழி வாழியர் ரு கொடுமணம் பட்ட வினைமா ணருங்கலம் பந்தர்ப் பயந்த பலர்புகழ் முத்தம் வரையக நண்ணிக் குறும்பொறை நாடித் தெரியுநர் கொண்ட சிதறுடைப் பைம்பொறிக் கவைமரங் கடுங்குங் கவலைய மருப்பிற் கர் புள்ளி யிரலைத் தோலூ னுதிர்த்துத் தீதுகளைத் தெஞ்சிய திகழ்விடு பாண்டிற் பருதி போகிய புடைகளை கட்டி எயஃகுடை விரும்பி னுள்ளமைத்து வல்லோன்