எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

எட்டாம் பத்து க. 'வாழ்கர் - வாழ்பவர்; இடையர், பயத்தானென விரிக்க. சழுவுளாவான் அவ்விடையர்க்குத் தலைவனாய் அக்காலத்துக் குறும்பு செய் திருந்தாஒெருவன், முககார் (க) எயிலென்றது அவன் தனக்கு வாரணாகக் கொண்டிருந்த மதிலினை க.அ. . வேறுபுலம்பதிபாழர்கப்படர்க்தென்றது அக்கழுவுள்' தலை மடங்குகையாவே அவனை விட்டு வேறு திரையிடாக்குறும்பர் பாட்டிலே அங் - நாட்டுப்பதி பாழாகச் சென்றென் றவாறு. (கஅ) படர்ந்து (உச) திறைகொண் பெயர் தியெனக் கூட்டுக. ககக, விருந்தின் வாழ்க்கை - நாடோறும் புதிதாகத் தாங்கள் தேடு கின் பொருள், பெருந்திரு - முன்னே தடிக்கிடந்தபொருள். அற்றென் வென்றது அற்றதெனக்கருதியென் றவாறு. அற்றதென்பது கடைக்குறை ந்தது. உ, - பாசம் - பேய், உ..ரு. உாவரையும்மடவரையுமென்னும் இரண்டாவது விகாரத்தால் தொக்கது. அறிவு - அவர்களறிவு. உஎ, வாழுமோரென்புழி, உம்மை அசைநிலை. (க...) ஆரெயிற்றோட்டிவௌவி அதனை படைய (கன) கழுவுள் தலைமடங்குகையாலே (5) வேறுபுலம்படர்ந்து அங்வேறுபுலத்து நினக்கு (உக) யானையொடு அருங்கலம் தின்றமிடார்தம் (கசு) விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெருந்திருவற்றதெனக்கருதித் தங்கள் (உ.உ) மெய்க்கடுக்க மிக்கு நின்னை அணங்கெனக்கருதிப் பல டப் பரவு தலான், (2 க.) பேய் தான் பற்றினாருயிரை வெளவாது தனக்கு அவர் பலியிட்டுழி அப்புலி கொண்டுபெயருமர்றுபோல நீயும் அவருமிய பவௌவாது (உச) திறை கொண்டுபெயராநின்றாய்; இஃதன்றே இதுபொழுது. நீசெய்கின்றது; * நின்னேன் (4) ... ற்றியோர் {} காந்தேறு உறுகிளை துஞ்சும் (எ) கூடுகளை த்த இளம் துணை மகாரைப்போலப் (அ) பெருமாயோ, அலந்தார்கள் , இனிமேல் 2.ள்ளத்து உரு) உர வரையும் மடவரையும் அவரவர் அறிவினைத் தெரிந்து. எண்ணி (உசு) அவர்களிடத்துச்செய்யும் அருளறிந்து அருவாயாயின், (உ.எ) நெடுந்தகாய், இவண் வாழ்பவர் யார்; (உ.ச) இலம்" சி வாழ்கவெனக் கூட்டி வினை முடிவு செய்க, இதனாம்சொல்லியது, அவன் வென்றிச் சிறப்புக்கூறி அவற்குப் புகை வர்மேல் அருள் பிறப்பித்தவாறாயிற்று. (பி-ம்.) . செறிவளை. க. வேற்றுப்புலம். கா. தலைமயங்க, உ பராலின்
எட்டாம் பத்து . ' வாழ்கர் - வாழ்பவர் ; இடையர் பயத்தானென விரிக்க . சழுவுளாவான் அவ்விடையர்க்குத் தலைவனாய் அக்காலத்துக் குறும்பு செய் திருந்தாஒெருவன் முககார் ( ) எயிலென்றது அவன் தனக்கு வாரணாகக் கொண்டிருந்த மதிலினை . . . வேறுபுலம்பதிபாழர்கப்படர்க்தென்றது அக்கழுவுள் ' தலை மடங்குகையாவே அவனை விட்டு வேறு திரையிடாக்குறும்பர் பாட்டிலே அங் - நாட்டுப்பதி பாழாகச் சென்றென் றவாறு . ( கஅ ) படர்ந்து ( உச ) திறைகொண் பெயர் தியெனக் கூட்டுக . ககக விருந்தின் வாழ்க்கை - நாடோறும் புதிதாகத் தாங்கள் தேடு கின் பொருள் பெருந்திரு - முன்னே தடிக்கிடந்தபொருள் . அற்றென் வென்றது அற்றதெனக்கருதியென் றவாறு . அற்றதென்பது கடைக்குறை ந்தது . - பாசம் - பேய் . . ரு . உாவரையும்மடவரையுமென்னும் இரண்டாவது விகாரத்தால் தொக்கது . அறிவு - அவர்களறிவு . உஎ வாழுமோரென்புழி உம்மை அசைநிலை . ( . . . ) ஆரெயிற்றோட்டிவௌவி அதனை படைய ( கன ) கழுவுள் தலைமடங்குகையாலே ( 5 ) வேறுபுலம்படர்ந்து அங்வேறுபுலத்து நினக்கு ( உக ) யானையொடு அருங்கலம் தின்றமிடார்தம் ( கசு ) விருந்தின் வாழ்க்கையொடு பெருந்திருவற்றதெனக்கருதித் தங்கள் ( . ) மெய்க்கடுக்க மிக்கு நின்னை அணங்கெனக்கருதிப் பல டப் பரவு தலான் ( 2 . ) பேய் தான் பற்றினாருயிரை வெளவாது தனக்கு அவர் பலியிட்டுழி அப்புலி கொண்டுபெயருமர்றுபோல நீயும் அவருமிய பவௌவாது ( உச ) திறை கொண்டுபெயராநின்றாய் ; இஃதன்றே இதுபொழுது . நீசெய்கின்றது ; * நின்னேன் ( 4 ) . . . ற்றியோர் { } காந்தேறு உறுகிளை துஞ்சும் ( ) கூடுகளை த்த இளம் துணை மகாரைப்போலப் ( ) பெருமாயோ அலந்தார்கள் இனிமேல் 2 . ள்ளத்து உரு ) உர வரையும் மடவரையும் அவரவர் அறிவினைத் தெரிந்து . எண்ணி ( உசு ) அவர்களிடத்துச்செய்யும் அருளறிந்து அருவாயாயின் ( . ) நெடுந்தகாய் இவண் வாழ்பவர் யார் ; ( . ) இலம் சி வாழ்கவெனக் கூட்டி வினை முடிவு செய்க இதனாம்சொல்லியது அவன் வென்றிச் சிறப்புக்கூறி அவற்குப் புகை வர்மேல் அருள் பிறப்பித்தவாறாயிற்று . ( பி - ம் . ) . செறிவளை . . வேற்றுப்புலம் . கா . தலைமயங்க பராலின்