எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

பதிற்றுப் பத்து னடையடுப் பறியா வருவி யாம்ப 20 லாயிர வெள்ள வூழி வாழி யாத வாழிய பலவே, இதுவும் அது, பெயர் (ககூ) அருவியாம்பல். உ. பணியாவுள்ள மென்றது. கட்டி நின் மரிக்காயின் ஒருமாளும் தாழ்வு படாத உள்ள மென்றவாது. (அ) கெழியென்னுமோகத்தின் (க) கட்டலென்னும் தொழி லொடு முடிக்க (ச) அகலம் (ரு) மகளிர்க்கல்லது மலர்ப்பறியயையேயென் றத தின் னொடு பொருவாரிண்மையில் நின்" அகலத்தை ter:05ர் போத்துக்கிய மாக வல்லது மலர்வித்தலை அறியாயெர், 'மகளிர் மலைத்தமல்) தாமார், மத்தல் போதிய சிலைத்தார் மார்பு'' (புறநானூறு, க0) என்றதுபோகக் கொள்க அ. சிறிய விலையென்றது கடைக்குதை க தமிழ் செறித்தென்றது மாற்றாது தமிழப்படையையெல்லாம் இடையறப்படுத்தியென் தயாறு, - சுக. ஒருமந்து - 'நவகப்ப இருவர் - சோழனும் பாண்டியாம்; இருவாையென்னு முருபு விகாரத்தால் தொக்கது.- க. ஆடு பெற்ற அழிந்த மள்ள ரெங்றது மூ ரெயொடு பொருது வென்றிபெற்றுப் பின் நினக்கு அழிந்தமான பெண் றவாறு. மாறியொன் தது பேனாபேலகமால் பொன் தாலாறு, கச, நீ கண்டனை யேமெந்து இன்று முதல் நின்னாலே படைக்கப் பட்டார் போல் பேமென்றவாறு. கபம், அருவியாம்பவென்றது அரிய எண்ணம்பலொதவா. வீயெய் பதுகு பற்று; அருவி, பண்புத்தொகை அடையடுப்பறியா வருவியாம்பலெனக்கூறிய இச்சிறப்பானோ, இதற்கு அருவியாம்பல் என்று பெயராயிற்று. (உக) பல (கன) அப்பலெனமாறிக்கூட்டுக. (எ) பார்ப்பார்க்கல்லது பணிடறியலை, ஙகட்டோர்க் கல்லது கண்ண ஞ்சலை, (ச) நின் அகலம் (ரு) மகளிர்க்கல்லது. மலர்ப்பறியலை . (5) இளந்தசொந் போய்ப்பு அறியலை, இவை நின்னியல்பு, இவையேயாற்றி (உ) வெல்போரோம், முன் றேர்பால், (கா) வெற்றியெத்து பேர்க்கு அழிந்த கள்ளர் நின்னொடு பகையார் (கச) நீகண்டனையே மென்று தாவகம்,
பதிற்றுப் பத்து னடையடுப் பறியா வருவி யாம்ப 20 லாயிர வெள்ள வூழி வாழி யாத வாழிய பலவே இதுவும் அது பெயர் ( ககூ ) அருவியாம்பல் . . பணியாவுள்ள மென்றது . கட்டி நின் மரிக்காயின் ஒருமாளும் தாழ்வு படாத உள்ள மென்றவாது . ( ) கெழியென்னுமோகத்தின் ( ) கட்டலென்னும் தொழி லொடு முடிக்க ( ) அகலம் ( ரு ) மகளிர்க்கல்லது மலர்ப்பறியயையேயென் றத தின் னொடு பொருவாரிண்மையில் நின் அகலத்தை ter : 05ர் போத்துக்கிய மாக வல்லது மலர்வித்தலை அறியாயெர் ' மகளிர் மலைத்தமல் ) தாமார் மத்தல் போதிய சிலைத்தார் மார்பு ' ' ( புறநானூறு க0 ) என்றதுபோகக் கொள்க . சிறிய விலையென்றது கடைக்குதை தமிழ் செறித்தென்றது மாற்றாது தமிழப்படையையெல்லாம் இடையறப்படுத்தியென் தயாறு - சுக . ஒருமந்து - ' நவகப்ப இருவர் - சோழனும் பாண்டியாம் ; இருவாையென்னு முருபு விகாரத்தால் தொக்கது . . ஆடு பெற்ற அழிந்த மள்ள ரெங்றது மூ ரெயொடு பொருது வென்றிபெற்றுப் பின் நினக்கு அழிந்தமான பெண் றவாறு . மாறியொன் தது பேனாபேலகமால் பொன் தாலாறு கச நீ கண்டனை யேமெந்து இன்று முதல் நின்னாலே படைக்கப் பட்டார் போல் பேமென்றவாறு . கபம் அருவியாம்பவென்றது அரிய எண்ணம்பலொதவா . வீயெய் பதுகு பற்று ; அருவி பண்புத்தொகை அடையடுப்பறியா வருவியாம்பலெனக்கூறிய இச்சிறப்பானோ இதற்கு அருவியாம்பல் என்று பெயராயிற்று . ( உக ) பல ( கன ) அப்பலெனமாறிக்கூட்டுக . ( ) பார்ப்பார்க்கல்லது பணிடறியலை ஙகட்டோர்க் கல்லது கண்ண ஞ்சலை ( ) நின் அகலம் ( ரு ) மகளிர்க்கல்லது . மலர்ப்பறியலை . ( 5 ) இளந்தசொந் போய்ப்பு அறியலை இவை நின்னியல்பு இவையேயாற்றி ( ) வெல்போரோம் முன் றேர்பால் ( கா ) வெற்றியெத்து பேர்க்கு அழிந்த கள்ளர் நின்னொடு பகையார் ( கச ) நீகண்டனையே மென்று தாவகம்