எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

ஏழாம் பத்து (க2) தினத் தரும் வாயின்', (கச) நாபோட சான்றவொன் கூட்டுக; (கச) சான்தவென்றது முற்று, கச, விளைந்தென்றதனை விளை வெனத் திரிக்க. கரு. களகன்று குப்பையென்றது களத்திற் கடாவிடுதற்றொழிலற்ற கற்றாப்பொலியை (க) பாப்பிபென்னும் வினயெச்சத்திகள் கருசேர்த்திபெனும் வினையொடு முடித்து, அதனை (4) வரிவண்டோப்பு மென்ராம் பொய் முடிக்க க' - சு, என் டோப்புகாட்ட மாறிக்கூட்டுக. {ces) கொற்றவேந்தே, (52) நின் பகைவர் (5) தோட்டிசெப்பிப். (க2.) பணிந்து திதைதருபவாயின், (க.) ஆவாகன், றலைபாடு பாடல் சான்ற வெனமாறிக்கூட்டி வினை முடிவு செய்க இதனாற் சொல்லியது, அவன் வென்றிச் சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்று. (பி-ம்.) சு. மல்கிய, கக. கொட்டி செய்பி. ச. எழுதரு. க. பகைஞர். (சா) பார்ப்பார்க் கல்லது பணிபறி யலையே பணியா வுள்ளமொ டணிவரக் கெழீஇ நட்டோர்க் கல்லது கண்ணஞ் சலையே வணங்குசிலை பொருத்தமின் மணங்கம திகல டு மகளிர்க் கல்லது. மலர்ப்பறி யலையே நிலத்திறம் பெயருக் காலை யாயினுங் கிளந்த சொன்னீ பொய்ப்பறி யலையே சிறியிலை யுழிஞைத் தெரியல் சூடிக் கொண்டி மிகைபடத் தண்டமிழ் செறித்துக் க0 குன்று நிலைத்தளர்க்கு முருமிற் சீறி யொருமுற் றிருவ போட்டிய வொள் வாட் செருமிகு தானை வெல்போ போயே யாடுபெற் றழிந்த மள்ளர் மாறி நீகண் டனையே மென்றனர். நீயு கரு நுந்துகங் கொண்டினும் வென்றோ யதனாத செல்வக் கோவே. சோலர் மருக காறிரை யெடுத்த முழங்கு குரல் வேலி நனந்தலை யுலகஞ் செய்தான் றுண்டெனி
ஏழாம் பத்து ( க2 ) தினத் தரும் வாயின் ' ( கச ) நாபோட சான்றவொன் கூட்டுக ; ( கச ) சான்தவென்றது முற்று கச விளைந்தென்றதனை விளை வெனத் திரிக்க . கரு . களகன்று குப்பையென்றது களத்திற் கடாவிடுதற்றொழிலற்ற கற்றாப்பொலியை ( ) பாப்பிபென்னும் வினயெச்சத்திகள் கருசேர்த்திபெனும் வினையொடு முடித்து அதனை ( 4 ) வரிவண்டோப்பு மென்ராம் பொய் முடிக்க ' - சு என் டோப்புகாட்ட மாறிக்கூட்டுக . { ces ) கொற்றவேந்தே ( 52 ) நின் பகைவர் ( 5 ) தோட்டிசெப்பிப் . ( க2 . ) பணிந்து திதைதருபவாயின் ( . ) ஆவாகன் றலைபாடு பாடல் சான்ற வெனமாறிக்கூட்டி வினை முடிவு செய்க இதனாற் சொல்லியது அவன் வென்றிச் சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்று . ( பி - ம் . ) சு . மல்கிய கக . கொட்டி செய்பி . . எழுதரு . . பகைஞர் . ( சா ) பார்ப்பார்க் கல்லது பணிபறி யலையே பணியா வுள்ளமொ டணிவரக் கெழீஇ நட்டோர்க் கல்லது கண்ணஞ் சலையே வணங்குசிலை பொருத்தமின் மணங்கம திகல டு மகளிர்க் கல்லது . மலர்ப்பறி யலையே நிலத்திறம் பெயருக் காலை யாயினுங் கிளந்த சொன்னீ பொய்ப்பறி யலையே சிறியிலை யுழிஞைத் தெரியல் சூடிக் கொண்டி மிகைபடத் தண்டமிழ் செறித்துக் க0 குன்று நிலைத்தளர்க்கு முருமிற் சீறி யொருமுற் றிருவ போட்டிய வொள் வாட் செருமிகு தானை வெல்போ போயே யாடுபெற் றழிந்த மள்ளர் மாறி நீகண் டனையே மென்றனர் . நீயு கரு நுந்துகங் கொண்டினும் வென்றோ யதனாத செல்வக் கோவே . சோலர் மருக காறிரை யெடுத்த முழங்கு குரல் வேலி நனந்தலை யுலகஞ் செய்தான் றுண்டெனி