எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

பதிற்றுப் பத்து புல்லுடை வியன்புலம் பாப்லா பாப்பு வளனுடைச் செறுவின் விளைத் தயை திர்ந்த சநி ககானறு குப்பை காஞ்சிச் சேர்த்தி யரிய லார்டை வன் கை வினைக கருவியாம்பன் மலைந்த சென்னிய ராடுசிறை வரிவண் டோப்பும் பாடல் சான்றவல ரகன்றலை காடே. துறை . செந்துறைப்பாட்டான் பாட்டு. வண்ண ழம் தூக்கும் அபூர். பெயர் - (50) வரைபோலி', உ, லொகே: ஈம், 'த்தா - தொக்கதாக்கி விரிக்க, (து). புறத்திறுக்குபொப் பதற்கு நின். தாமோ பு றத்திறுக்குமொன் ஒரு விக்க, (சு) ஞாயிறுயல்கிய மாயமொடு (எ) கழிதரு (அ) ம.-ங்கலெனக் பட்டி, 'டலகம் கடல்கொ vidor கிடந்த கபத்து அச்4:: பெல்லாங்கற்ற எத்தற்குத் தோன்றும் ஆதித்தர் பலவான மாயத்தோடே கட்டிட அந்நீர் வர் அம்படி திரிதரு வட்வைத்தியென் அமைக்க, மாயம்போரலான் மாய்மெனப்பட்டது. (க) சுடர் திகழ்பு (எ) ஓல்லா மய்லொடு டிமிழ்பு உத்தரு (அ) மடங்கலென் றது. சுடர் திகழ்ந்து உயிர்கட்குப் பொறுக்க முடியாத மயக்கத் தைச் செய்தலோட் - ஒலித்துத் திர் தரும் மடம் கலெ: நவாறு, ரு) ஓராழல் (அ) மடங்கல்வண்ணம் கொண்டவனக்கூட்டி, ஒன் 'air'லானது மடங்கலாகிய அழலில் வண் 600 ) தக்கொள் என, சிக்குக் 'கா'ன்ன மாய்கின்ற வெளவுரைக்க இன் (க) ஞாயிறு பலவாதலை அவன்பகைவர் நாட்டில் உற்பாதமாகத் தோன்றும் ஆதித்தர்பலாக்கு, (அ) மடங்கலென்றதனைத் பாடற் பமாக்கி, சுடாதிகழ்பு என்பதனைத் திகழ்வடைத் திரித்து, முன்பாழானது ஞாப'று, பல்கிய மாய்மொடு சுடர்திகழ மடங்கல்வண்ணங்கொண்ட வேந்தேயென உரைப்பாருமுளர். (க்க) தட்ககையாய) (62) thie - () Fe:G -- மாறிக் கட்டுக. (40) வணபோல், இஞ்சியை அரகையுடைய விரும்புதே (க) திறை தருபவெயர்சொன் சிறப்பானே, இத்ரகு, வரைபோலிஞ்சி என்று பெயராயிற்று
பதிற்றுப் பத்து புல்லுடை வியன்புலம் பாப்லா பாப்பு வளனுடைச் செறுவின் விளைத் தயை திர்ந்த சநி ககானறு குப்பை காஞ்சிச் சேர்த்தி யரிய லார்டை வன் கை வினைக கருவியாம்பன் மலைந்த சென்னிய ராடுசிறை வரிவண் டோப்பும் பாடல் சான்றவல ரகன்றலை காடே . துறை . செந்துறைப்பாட்டான் பாட்டு . வண்ண ழம் தூக்கும் அபூர் . பெயர் - ( 50 ) வரைபோலி ' லொகே : ஈம் ' த்தா - தொக்கதாக்கி விரிக்க ( து ) . புறத்திறுக்குபொப் பதற்கு நின் . தாமோ பு றத்திறுக்குமொன் ஒரு விக்க ( சு ) ஞாயிறுயல்கிய மாயமொடு ( ) கழிதரு ( ) . - ங்கலெனக் பட்டி ' டலகம் கடல்கொ vidor கிடந்த கபத்து அச்4 : : பெல்லாங்கற்ற எத்தற்குத் தோன்றும் ஆதித்தர் பலவான மாயத்தோடே கட்டிட அந்நீர் வர் அம்படி திரிதரு வட்வைத்தியென் அமைக்க மாயம்போரலான் மாய்மெனப்பட்டது . ( ) சுடர் திகழ்பு ( ) ஓல்லா மய்லொடு டிமிழ்பு உத்தரு ( ) மடங்கலென் றது . சுடர் திகழ்ந்து உயிர்கட்குப் பொறுக்க முடியாத மயக்கத் தைச் செய்தலோட் - ஒலித்துத் திர் தரும் மடம் கலெ : நவாறு ரு ) ஓராழல் ( ) மடங்கல்வண்ணம் கொண்டவனக்கூட்டி ஒன் ' air ' லானது மடங்கலாகிய அழலில் வண் 600 ) தக்கொள் என சிக்குக் ' கா ' ன்ன மாய்கின்ற வெளவுரைக்க இன் ( ) ஞாயிறு பலவாதலை அவன்பகைவர் நாட்டில் உற்பாதமாகத் தோன்றும் ஆதித்தர்பலாக்கு ( ) மடங்கலென்றதனைத் பாடற் பமாக்கி சுடாதிகழ்பு என்பதனைத் திகழ்வடைத் திரித்து முன்பாழானது ஞாப ' று பல்கிய மாய்மொடு சுடர்திகழ மடங்கல்வண்ணங்கொண்ட வேந்தேயென உரைப்பாருமுளர் . ( க்க ) தட்ககையாய ) ( 62 ) thie - ( ) Fe : G - - மாறிக் கட்டுக . ( 40 ) வணபோல் இஞ்சியை அரகையுடைய விரும்புதே ( ) திறை தருபவெயர்சொன் சிறப்பானே இத்ரகு வரைபோலிஞ்சி என்று பெயராயிற்று