எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

ஏழாம் பத்து. கத்திற்கே நான்காவது விரிக்க. ஈத்தாமிழோபெயான்றது ஈ" நோநெல்லம் நான் அபாயிருத்தல்லது யாகிறேமென்று ஒரு மகிழ்ச்சியடைய எல்லன் நாலாறு, க்க. நாலுமென்றதற்கு உலகம் நுவலுமென் மருவிக்க, க்ரு), புலா அப்பாசறையென்றது வீரரெல்லாரும் போர் சயது'. புண்பட்ட மிகுதியாற் பால்மாறு பாசறையென் றவாறு இச்சிறப்பான், இதற்கு, புலாஅம்பாசறை பன் பெயராயிற்று. *, வேக்யன் இரண்டாம் தர விரித்துப் பாடியிற் பாடுதலொடு முடிக்க. 5, கொண்கைபெல்தது பொருள்கள் ஆவிகயிக்கும் தொழிற்கை யல்லாத, வெறும-ே த.Frத்திற்கு இசடும் எழிக்கையினை 'க.. கலிஃழேன்றது கலிமகிழையுடைய ஏலக்கத்தை. பா (அ) பாரி (க0) சேட்புலம்படர்ந்தோன் ; நீ அளிக்ககெனச் சொல்லி (க்க) இரக்கொன்றுவது நில புகழ்ந்து சொல்ககாறேனுமல் லேன் - அஃதன்றி உண்மையொழியப் புகழ்ந்து சொல்லுகின்றேதுமல் லேன்; (க) ஈத்ததற்கு இரங்காமை முதலாகிய அப்பாரிகுணங்கள் நின் பாய் * (கட்) உமகஞ்சொல்: ஆம். : (+) புகழை கிடாதே தரவந்தேன் ; (கம்) - நின்பாசறையின் கலிமகிழின் க ண் ணேயென, வினை முடிவுசெய்க இதனாற் சொல்லியது. அவன் வென்றிச் சிறப்பொடுபடுத்து அவன் கொடைச்சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்று. (9-ம்) உ-தூக்கும். சு. எங்கோன். கட, ஈதொறு. (க) (2) இழையணிந் தெழுதரும் பல்களிற்றுத் தொழுதியொடு மழையென மருளு மாயிரும் பஃறோ லெஃகுபடை மறுத்த கொய்சுவற் புரவியொடு மைந்துடையாரெயில் புடைபட வளைஇ ரு வந்து புறத் திறுக்கும் பசும்பிசி ரொள்ளழன் ஞாயிறு பல்கிய மாயமொடு சுடர் திகழ் பொல்லா மயலொடு பாடி,மிழ் புழிதரு மடடங்கள் வண்ணங் கொண்ட கடுந்திறற் றுப்புத்துறை போகிய கொற்ற வேந்தே க புனல்பொரு கிடங்கின் வரைபோ லிஞ்சி யணங்குடைத் தடக்கையர் தோட்டி செப்பிப் கணிந்து திறை தருபரின் பகைவ ராயிற்
ஏழாம் பத்து . கத்திற்கே நான்காவது விரிக்க . ஈத்தாமிழோபெயான்றது நோநெல்லம் நான் அபாயிருத்தல்லது யாகிறேமென்று ஒரு மகிழ்ச்சியடைய எல்லன் நாலாறு க்க . நாலுமென்றதற்கு உலகம் நுவலுமென் மருவிக்க க்ரு ) புலா அப்பாசறையென்றது வீரரெல்லாரும் போர் சயது ' . புண்பட்ட மிகுதியாற் பால்மாறு பாசறையென் றவாறு இச்சிறப்பான் இதற்கு புலாஅம்பாசறை பன் பெயராயிற்று . * வேக்யன் இரண்டாம் தர விரித்துப் பாடியிற் பாடுதலொடு முடிக்க . 5 கொண்கைபெல்தது பொருள்கள் ஆவிகயிக்கும் தொழிற்கை யல்லாத வெறும -ே . Frத்திற்கு இசடும் எழிக்கையினை ' . . கலிஃழேன்றது கலிமகிழையுடைய ஏலக்கத்தை . பா ( ) பாரி ( க0 ) சேட்புலம்படர்ந்தோன் ; நீ அளிக்ககெனச் சொல்லி ( க்க ) இரக்கொன்றுவது நில புகழ்ந்து சொல்ககாறேனுமல் லேன் - அஃதன்றி உண்மையொழியப் புகழ்ந்து சொல்லுகின்றேதுமல் லேன் ; ( ) ஈத்ததற்கு இரங்காமை முதலாகிய அப்பாரிகுணங்கள் நின் பாய் * ( கட் ) உமகஞ்சொல் : ஆம் . : ( + ) புகழை கிடாதே தரவந்தேன் ; ( கம் ) - நின்பாசறையின் கலிமகிழின் ண் ணேயென வினை முடிவுசெய்க இதனாற் சொல்லியது . அவன் வென்றிச் சிறப்பொடுபடுத்து அவன் கொடைச்சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்று . ( 9 - ம் ) - தூக்கும் . சு . எங்கோன் . கட ஈதொறு . ( ) ( 2 ) இழையணிந் தெழுதரும் பல்களிற்றுத் தொழுதியொடு மழையென மருளு மாயிரும் பஃறோ லெஃகுபடை மறுத்த கொய்சுவற் புரவியொடு மைந்துடையாரெயில் புடைபட வளைஇ ரு வந்து புறத் திறுக்கும் பசும்பிசி ரொள்ளழன் ஞாயிறு பல்கிய மாயமொடு சுடர் திகழ் பொல்லா மயலொடு பாடி மிழ் புழிதரு மடடங்கள் வண்ணங் கொண்ட கடுந்திறற் றுப்புத்துறை போகிய கொற்ற வேந்தே புனல்பொரு கிடங்கின் வரைபோ லிஞ்சி யணங்குடைத் தடக்கையர் தோட்டி செப்பிப் கணிந்து திறை தருபரின் பகைவ ராயிற்