எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

ஏழாம் பத்து (urai. ) பலாஅம் பழுத்த பசும்புண் ணரியல் வாடை துரக்கு நாடுகெழு பெருவிற லோவத் தன்ன வினையுனை நல்லிற் பாவை யன்ன நல்லோள் கணவன் ரு பொன்னி னன்ன பூவிற் சிறியிலைப் புன்கா லுன்னத்துப் பகைவ இனங்கோ புலர்ந்த சாந்திற் புலரா வீகை மலர்ந்த மார்பின் மாவண் பாரி முழவுமண் பலா விரவல ரினைய 50. வாராச் சேட்புலம் படர்ந்தோ னளிக்கென விரக்கு வாரே னெஞ்சிக் கூறே னீத்த திரங்கா னீத் தொறு மகிழா சத்தொறு மாவள்ளியனென நுவலுங்ன் னல்லிசை தாவந் திசினே யொள்வா கரு ஞாவுக் களிற்றுப் புலாஅம் பாசறை நிலவி னன்ன வெள்வேல் பாடினி முழவிற் போக்கிய வெண்கை விழவி னன்னநின் கலிமகி ழானே, துறை - காட்சிவாழ்த்து. வண்ணம் - ஒழுகுவண்ணம். நூக்கு - செந்தூக்கு, பெயர் - (கரு) புலாஅம்பாசறை. பலாதும் பழுத்த பலாப்பழுத்தவென்னும் பகரலொற்றுமொலிக் தது, பசும்புண்ணென்றது, புண்பட்டவாய் போலப் படித்து விழுந்த பழத் தினை. அரியலென்றது, அப்பழத்தில்நின்றும் பிரித்து அரித் தாவிழுகின்ற 10. படர்ந்தோனென்றது. முற்று அளிக்கெனவென்பது நீசம்மை அளிப்பாயாகவென ச சொல்லியென் றலாது. கக. இடக்கென்றது, தமைலி, வஞ்சிக் .C pr(serது உண் மழையின் அல்லன்யக்கடந்து பொய்யே புகழ்ந்து செNAMA'arma
ஏழாம் பத்து ( urai . ) பலாஅம் பழுத்த பசும்புண் ணரியல் வாடை துரக்கு நாடுகெழு பெருவிற லோவத் தன்ன வினையுனை நல்லிற் பாவை யன்ன நல்லோள் கணவன் ரு பொன்னி னன்ன பூவிற் சிறியிலைப் புன்கா லுன்னத்துப் பகைவ இனங்கோ புலர்ந்த சாந்திற் புலரா வீகை மலர்ந்த மார்பின் மாவண் பாரி முழவுமண் பலா விரவல ரினைய 50 . வாராச் சேட்புலம் படர்ந்தோ னளிக்கென விரக்கு வாரே னெஞ்சிக் கூறே னீத்த திரங்கா னீத் தொறு மகிழா சத்தொறு மாவள்ளியனென நுவலுங்ன் னல்லிசை தாவந் திசினே யொள்வா கரு ஞாவுக் களிற்றுப் புலாஅம் பாசறை நிலவி னன்ன வெள்வேல் பாடினி முழவிற் போக்கிய வெண்கை விழவி னன்னநின் கலிமகி ழானே துறை - காட்சிவாழ்த்து . வண்ணம் - ஒழுகுவண்ணம் . நூக்கு - செந்தூக்கு பெயர் - ( கரு ) புலாஅம்பாசறை . பலாதும் பழுத்த பலாப்பழுத்தவென்னும் பகரலொற்றுமொலிக் தது பசும்புண்ணென்றது புண்பட்டவாய் போலப் படித்து விழுந்த பழத் தினை . அரியலென்றது அப்பழத்தில்நின்றும் பிரித்து அரித் தாவிழுகின்ற 10 . படர்ந்தோனென்றது . முற்று அளிக்கெனவென்பது நீசம்மை அளிப்பாயாகவென சொல்லியென் றலாது . கக . இடக்கென்றது தமைலி வஞ்சிக் . C pr ( serது உண் மழையின் அல்லன்யக்கடந்து பொய்யே புகழ்ந்து செNAMA ' arma