எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

அ பதிற்றுப் பத்து, ரு. அரம்போழ்கல்லாவென் றது - பறத்துவன்மையால் அரிவாளும் போழமாட்டாபென் மகா 3', 'அரம்போழ் கல்லா பம்பா நீங்கள்' என்றது . புறக்காழனவாகிய பனை முதலியட் ற்றின் தீங்கனியை நீக்குதற்கு. இச்சிறப்பானும் முன்னும் பின்னும் வந்த அடைச்சிறப்பானும் இதற்கு "மாம்படுதீங்கனி' என்று பெயராயிற்று. - சு. முண்டைவிளை பழம் - முட்டைகள் போலும் விளைபழம்; முட்டையென்றது மெலிந்தது. (ரு) மரம்படுதீங்கனியாகிய (எ) முட்டைவினைபழயென இருபெய ரொட்டு. - (எ) ஓய்தகை தடுக்கும் (கஉ ) துவ்வா" வெக் கூட்டுக. அ. அஅயானரென் றது, இடையாத கடல்வருவாயமுதரைய- - செல்வங்களை, ch, தொடைமடி - ஆம்புதொடுத்தெய்தலின் மடிதல். க. புணரியொடு, மங்குலொடு என ஓடுவை இரண்டிடத்தும் * கொள்க. மயங்க வெனத்திரிக்க, மயங்குவது (சக) வருகின் த தையெனக் கொள்க. (க) மறவர் (கக.) கடலூதையிற்பனிக்கும் (கஉ ) ம றவெக் கூட்டி, ஆண் வொழுமறவர் கடலூதையால் மட்டும் எடுக்கும் எந்லெர்க. கஉ, நறவு - ஒருர், அவ்வாத றவு, வெளிப்படை, அவன்றான், இப்பொழுது (கஉ) துல்பாக நdr. சாத்தான் ; இனித் (க) தானை கொலைவினை மேவற்று; ஆகலால் தாir - (2) இகல்வினேன்: மேவலன்; இன்னபொழுது இன்னவிடத்து : - எழுமெனத்தெரியாது; (.) பாண்மகளே, சாம் அவனைக் காணியர் செல்லாமோ; செல்லின், (உ) தண் டாது வீசயெனக்கட்டி வினை முடிவு செய்சு. இதனாற்சொல்லியது, அவன்கொடைச்சிமப்பொடு வெற்றிச்சி மடம் பும் கூறியவாறாயிற்று. (க) இதன் பதிகத்துத் தண்டாணியமென் றது, ஆரியநாட்டிலே உள்ள தொரு மாடு, கபிலையென்றது குசாற்பசு.. (பதிகம்) கடக்கோ நெடுஞ்சேரலாதற்கு வேள ளாவிக் கோமான் றேவி யீன் மகன் றண்டா பணியத்துக் கோட்பட்ட வருடையைத் தொண்டியுட் டந்து கொடுப்பித்துப் பார்ப்பார்க்குக் கபிலையொடு குடநாட் டோகு ரீத்து
பதிற்றுப் பத்து ரு . அரம்போழ்கல்லாவென் றது - பறத்துவன்மையால் அரிவாளும் போழமாட்டாபென் மகா 3 ' ' அரம்போழ் கல்லா பம்பா நீங்கள் ' என்றது . புறக்காழனவாகிய பனை முதலியட் ற்றின் தீங்கனியை நீக்குதற்கு . இச்சிறப்பானும் முன்னும் பின்னும் வந்த அடைச்சிறப்பானும் இதற்கு மாம்படுதீங்கனி ' என்று பெயராயிற்று . - சு . முண்டைவிளை பழம் - முட்டைகள் போலும் விளைபழம் ; முட்டையென்றது மெலிந்தது . ( ரு ) மரம்படுதீங்கனியாகிய ( ) முட்டைவினைபழயென இருபெய ரொட்டு . - ( ) ஓய்தகை தடுக்கும் ( கஉ ) துவ்வா வெக் கூட்டுக . . அஅயானரென் றது இடையாத கடல்வருவாயமுதரைய - செல்வங்களை ch தொடைமடி - ஆம்புதொடுத்தெய்தலின் மடிதல் . . புணரியொடு மங்குலொடு என ஓடுவை இரண்டிடத்தும் * கொள்க . மயங்க வெனத்திரிக்க மயங்குவது ( சக ) வருகின் தையெனக் கொள்க . ( ) மறவர் ( கக . ) கடலூதையிற்பனிக்கும் ( கஉ ) றவெக் கூட்டி ஆண் வொழுமறவர் கடலூதையால் மட்டும் எடுக்கும் எந்லெர்க . கஉ நறவு - ஒருர் அவ்வாத றவு வெளிப்படை அவன்றான் இப்பொழுது ( கஉ ) துல்பாக நdr . சாத்தான் ; இனித் ( ) தானை கொலைவினை மேவற்று ; ஆகலால் தாir - ( 2 ) இகல்வினேன் : மேவலன் ; இன்னபொழுது இன்னவிடத்து : - எழுமெனத்தெரியாது ; ( . ) பாண்மகளே சாம் அவனைக் காணியர் செல்லாமோ ; செல்லின் ( ) தண் டாது வீசயெனக்கட்டி வினை முடிவு செய்சு . இதனாற்சொல்லியது அவன்கொடைச்சிமப்பொடு வெற்றிச்சி மடம் பும் கூறியவாறாயிற்று . ( ) இதன் பதிகத்துத் தண்டாணியமென் றது ஆரியநாட்டிலே உள்ள தொரு மாடு கபிலையென்றது குசாற்பசு . . ( பதிகம் ) கடக்கோ நெடுஞ்சேரலாதற்கு வேள ளாவிக் கோமான் றேவி யீன் மகன் றண்டா பணியத்துக் கோட்பட்ட வருடையைத் தொண்டியுட் டந்து கொடுப்பித்துப் பார்ப்பார்க்குக் கபிலையொடு குடநாட் டோகு ரீத்து