எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

ஆறாம் பத்து. கஎ -- கரு). 'மலையவும் கடல்வுமாகிய யொ ஒருசொல் பெருக்க க' - ஃ', ' பகுக்கும் ஆறென் நது அண்ணியங்களைப் புக்கும் குத்துக்கொடுக்கும் செறியென்தவாறு. கசு. மூட்றோமலொத்திரிக்க. அறம்புரிதம் - காடுகாவலாகிய அறத்திலே மேவுதல். - கஎ' - . - தோட்கலன்றது தோலிற்கேற்ற தலமென்றவாத நோக்குத் தருமென்றும்ாம், ககூ. மார், அசை. . (க) வில்லோர்மெய்ம்மறை, (க)) செர், சேர்க்தோர்க்க ரணம், (கஎ) ஜெதோட்கேற்ற (கஅ } என் கலங்களைத் த தரும் {ககூ) நாடுகளைப் புறம் தருதல் நின் கடனாயிருக்குமா கலாம், (க) நின்பாகவர் (கக) அறியாது எதிர்த்து, துப்பிக்குன் நடத்துப் (ந) பணிந்து இறைதரு வாயின், (கா) சினஞ்செலத்தணியுமோ ; கின்கண்ணி வாழ்கவெ மாறிக்கட்டி , Kar - முடிவுசெய்க, (கக) 'நாட்புறந்தருதல் காக்குமார்கள்' என்பதன்பின் (கக) 'சினஞ்செலத்தணியடோ' என்பதைக்கூட்ட வேண்தேலின், மாசமிந்த, இதனாறிசொல்லியது, அண்வென் மிச்சிறப்புக் கூறிய வாரயிற்.' - (பி-ம்.) க. பகனீடா திரவு. (க) - (F).) கொலைவினை மேவற்றுத் தானை தானே பகல் வினை மேவலன் ரண்டாது வீசுஞ் செல்லா மோதில் பாண்மகள் காணியர் மிஷீறுபுற மூசவுந் தீஞ்சுவை திரியா ரு தரம்போழ் கல்லா மரம்படு தீங்கனி யஞ்சே றமைந்த முண்டை விளைபழ மாறு சென் மாக்கட் கோய்தகை தடுக்கு மறாது. விளையு ளராஅ யாணர்த் - தொடைமடி களைந்த சிலையுடை, மறவர் - க' பொங்கு பிசிர்ப் புணரி மங்குலொடு மயங்கி வருங்கட லூதையிற் பனிக்குக் துவ்வா நறவின் சாயினத் தானே. துறை - விறலியாற்றுப்படை, வண்ணமம் தாக்கும் அது. (பெயர் - (ரு) மாம்படுதீங்கனி. - அமிறு புறமுசவும் தீஞ்சுவைதிரியாயை, அப்பழத்தின் புறத்து வண்மைக் 13
ஆறாம் பத்து . கஎ - - கரு ) . ' மலையவும் கடல்வுமாகிய யொ ஒருசொல் பெருக்க ' - ' ' பகுக்கும் ஆறென் நது அண்ணியங்களைப் புக்கும் குத்துக்கொடுக்கும் செறியென்தவாறு . கசு . மூட்றோமலொத்திரிக்க . அறம்புரிதம் - காடுகாவலாகிய அறத்திலே மேவுதல் . - கஎ ' - . - தோட்கலன்றது தோலிற்கேற்ற தலமென்றவாத நோக்குத் தருமென்றும்ாம் ககூ . மார் அசை . . ( ) வில்லோர்மெய்ம்மறை ( ) ) செர் சேர்க்தோர்க்க ரணம் ( கஎ ) ஜெதோட்கேற்ற ( கஅ } என் கலங்களைத் தரும் { ககூ ) நாடுகளைப் புறம் தருதல் நின் கடனாயிருக்குமா கலாம் ( ) நின்பாகவர் ( கக ) அறியாது எதிர்த்து துப்பிக்குன் நடத்துப் ( ) பணிந்து இறைதரு வாயின் ( கா ) சினஞ்செலத்தணியுமோ ; கின்கண்ணி வாழ்கவெ மாறிக்கட்டி Kar - முடிவுசெய்க ( கக ) ' நாட்புறந்தருதல் காக்குமார்கள் ' என்பதன்பின் ( கக ) ' சினஞ்செலத்தணியடோ ' என்பதைக்கூட்ட வேண்தேலின் மாசமிந்த இதனாறிசொல்லியது அண்வென் மிச்சிறப்புக் கூறிய வாரயிற் . ' - ( பி - ம் . ) . பகனீடா திரவு . ( ) - ( F ) . ) கொலைவினை மேவற்றுத் தானை தானே பகல் வினை மேவலன் ரண்டாது வீசுஞ் செல்லா மோதில் பாண்மகள் காணியர் மிஷீறுபுற மூசவுந் தீஞ்சுவை திரியா ரு தரம்போழ் கல்லா மரம்படு தீங்கனி யஞ்சே றமைந்த முண்டை விளைபழ மாறு சென் மாக்கட் கோய்தகை தடுக்கு மறாது . விளையு ளராஅ யாணர்த் - தொடைமடி களைந்த சிலையுடை மறவர் - ' பொங்கு பிசிர்ப் புணரி மங்குலொடு மயங்கி வருங்கட லூதையிற் பனிக்குக் துவ்வா நறவின் சாயினத் தானே . துறை - விறலியாற்றுப்படை வண்ணமம் தாக்கும் அது . ( பெயர் - ( ரு ) மாம்படுதீங்கனி . - அமிறு புறமுசவும் தீஞ்சுவைதிரியாயை அப்பழத்தின் புறத்து வண்மைக் 13