எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

அவ - ஆறாம் பத்து - சு. சிலம்பும் தழையும் (க) புரிசைக்கண் தங்கினவென்தது ஈண்டுப் பொருவிருளீரேல் நும் காலி ற்கழலினையும்: அரையிற் போர்க்குரிய உடை- யிாேய மொழித்து இச்சிலம்பினையும் தழையினையும் அணிமினென அவரைப் பெண்பாலாக இகழ்ந்தவாதென்க இனி, அவற்றை அம்மதிலில்வாழும் வெற்றிமடந்தைக்கு அணி யென்பாருமுளர். - : '" கோள்வன் முதலைய வென்று முன்வந்த அடைச்சிறப்பான், இத ற்கு, 'தண்டுகண்ணகழி' என்று பெயராயிற்று. . -'. க. வளைந்து செய்புரிசையென்பதனை வளையச்செய் புரிசையெனத் திரித்துக் கால்வழுவமைதியாகக் கொள்க. . (க) வளைந்து செய்புரிசையாகிய (கக) நின்னிற்றந்தமன்னெயிலென இருபெயரொட்டு. கா, நின்னிற்றந்த மன்னெயிலென் றது நின்னாற்கொண்டு பிறர்க்குக் கொடுக்கப்பட்ட மன்னெமிலென் நவாறு, கொடுத்தவென்பதற்குத் தந்தவென்பது இடவழுவமைதி, கொடு த்தவெனவே ' கொண்டு கொடுத்தவெனக் கோடலென்பது போந் தபொரு ளாய் விளங்கிற்று. தரப்பட்டவென்பதனைத் தந்தவென்ச் செயப்படுபொரு ளைச் செய்தது போலச் சொல்லிற்றாக்குக. மன்னெயிலல்லதென்புழி மன். னெயிற்கண்ணென ஏழாவது விரித்து அதனைப் பின் வருகின்ற (கங) எயின் முகப்படுத்தலென்பதிடமாகப் படுத்தலென்பதோர்சொல்வருவித்து அத னொடு முடிக்க, க2, முன்னும்பின்னுமென்றது முன்னோர் தாங்கள் இறப்பதற்கு முன்னும் இருந்ததற்குப் பின்னுமென் றவாறு. பினோம்பு தலாவது முன்னோர் தமக்குப்பின்னும் இல்வாசான் வாரும் ம்மைப்போல. இவ்வாறு ஓம்புகவென நியமித்துவைத்தல், கா, பாவதென்றது அஃது என்னகாரியம், நினக்குத் தகுவதொன் உன்மென் றவாது. - கசு. குழு உங்கலப்பு தவென்றது பலநிலமாகக்செய்த கோபுரவாயி லென்றவாறு. கள். தேமென்றது தேனி. கடாம் - மதில் கண்டுழிப் போர்வேட்கை யாற்பிறக்கும் மதம், (க) நீகோண் பெலத்திறுத்து அவர் (உ) திறைகொடுப்ப (R.) அருள் (ச) இன் (ரு) மூவர்ச்செல்குவையாயின், (கச) குருசில், (கங) வளையினும் (a) பிறி தாற்செல்; செல்.று தற்கு யாது காரணயெனின், (கள்) - தவிற்கதவு மெய்காணின், (உக) ஆங்கு மக்களின் தால் க.மாகா; தாங்கவேண்டுவதேல்,
அவ - ஆறாம் பத்து - சு . சிலம்பும் தழையும் ( ) புரிசைக்கண் தங்கினவென்தது ஈண்டுப் பொருவிருளீரேல் நும் காலி ற்கழலினையும் : அரையிற் போர்க்குரிய உடை யிாேய மொழித்து இச்சிலம்பினையும் தழையினையும் அணிமினென அவரைப் பெண்பாலாக இகழ்ந்தவாதென்க இனி அவற்றை அம்மதிலில்வாழும் வெற்றிமடந்தைக்கு அணி யென்பாருமுளர் . - : ' கோள்வன் முதலைய வென்று முன்வந்த அடைச்சிறப்பான் இத ற்கு ' தண்டுகண்ணகழி ' என்று பெயராயிற்று . . - ' . . வளைந்து செய்புரிசையென்பதனை வளையச்செய் புரிசையெனத் திரித்துக் கால்வழுவமைதியாகக் கொள்க . . ( ) வளைந்து செய்புரிசையாகிய ( கக ) நின்னிற்றந்தமன்னெயிலென இருபெயரொட்டு . கா நின்னிற்றந்த மன்னெயிலென் றது நின்னாற்கொண்டு பிறர்க்குக் கொடுக்கப்பட்ட மன்னெமிலென் நவாறு கொடுத்தவென்பதற்குத் தந்தவென்பது இடவழுவமைதி கொடு த்தவெனவே ' கொண்டு கொடுத்தவெனக் கோடலென்பது போந் தபொரு ளாய் விளங்கிற்று . தரப்பட்டவென்பதனைத் தந்தவென்ச் செயப்படுபொரு ளைச் செய்தது போலச் சொல்லிற்றாக்குக . மன்னெயிலல்லதென்புழி மன் . னெயிற்கண்ணென ஏழாவது விரித்து அதனைப் பின் வருகின்ற ( கங ) எயின் முகப்படுத்தலென்பதிடமாகப் படுத்தலென்பதோர்சொல்வருவித்து அத னொடு முடிக்க க2 முன்னும்பின்னுமென்றது முன்னோர் தாங்கள் இறப்பதற்கு முன்னும் இருந்ததற்குப் பின்னுமென் றவாறு . பினோம்பு தலாவது முன்னோர் தமக்குப்பின்னும் இல்வாசான் வாரும் ம்மைப்போல . இவ்வாறு ஓம்புகவென நியமித்துவைத்தல் கா பாவதென்றது அஃது என்னகாரியம் நினக்குத் தகுவதொன் உன்மென் றவாது . - கசு . குழு உங்கலப்பு தவென்றது பலநிலமாகக்செய்த கோபுரவாயி லென்றவாறு . கள் . தேமென்றது தேனி . கடாம் - மதில் கண்டுழிப் போர்வேட்கை யாற்பிறக்கும் மதம் ( ) நீகோண் பெலத்திறுத்து அவர் ( ) திறைகொடுப்ப ( R . ) அருள் ( ) இன் ( ரு ) மூவர்ச்செல்குவையாயின் ( கச ) குருசில் ( கங ) வளையினும் ( a ) பிறி தாற்செல் ; செல் . று தற்கு யாது காரணயெனின் ( கள் ) - தவிற்கதவு மெய்காணின் ( உக ) ஆங்கு மக்களின் தால் . மாகா ; தாங்கவேண்டுவதேல்