எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

ஆரும் பத்து கஎ . வரலத்தித்தி - ஊரலையுடைய தித்தி; அம்முச் சாரியை. கஅ. ஈரிதழ் - குளிர்ந்த இமை, க. அவிழகமென்றது அவிழ்ந்தபூலினை. உட. நான் அவனை எறிதற்குலக்கியகிறியதொருசெங்குவளையொச் * சிறமையால் அவள் மென்மை கூறியசி நப்பான், இதற்கு, 'சிறுசெங்குவளை' சன்று பெயராயிற்று, (உ) இரப்பவென்னும் செயவெச்சத்தினைக் (உச) கையதை யெங்கும் முந்து வினைக்குறிப்பொடு முடிக்க. (22) சிறுசெங்குவளை (உச) பெயர்வோர் பையதையென முற்றாக அறுத்து (உரு) அதுவெனப் பின் சுட்டிற்றாக்குக. உஅ. பகலிடம் - பகற்பொழுது. ஈ.0, உருபுகிளர்வண்ணம் - நிறம் விளங்கின தன்மை , (2.0) வண்ணங்கொண்ட (ஙக) வேந்தரெரோக்கூட்டி ஞாயிறு போலக் கோபித்து எதிர்மின் நவேக் தரென உரைக்க. . (கள்) நல்லமர்க்கடந்த பின் நடக்கை (க்க) இரப்போர்க்குக் கவித லல்லதை இரை இய (உ) மலர்பறியாவெனக்கேட்டிகும் ; இனி, (கச) துணங்கைக்குத் (கரு) தலைக்கைதந்து நீ (க்க) நளிந்தனை வருதல் உடன் றன எாகி (கஅ ) நின்னரிவை (உக) நின் (22) எறியர் ஓக்கிய சிறுசெங்குவளை யானது (உரு) நீ (உm) ஈயென்று இழிந்தோன் கூற்றான் இரப்பவும் நினக்கு ஈந்து போகாது "நின் இரப்பிற்கு ஒல்லாளாய் நீ எமக்கு (உச) யாரென்று பெயர்போள் கையதாயிருந்தது; அவ்வாறு இரந்து நீபொது (உரு) - அவளை உருத்த போக்கமொடு அதை அவள்பானின்றும் (பசு) பகுத்துக்கொள்ள. ' . மாட்டாயாயினை ; அவ்வாறு அது பகுக்கமாட்டாத நீ (ங்க) வேந்தர்க ளெயியைப் (உச) பகுத்துக்கோடல் (உ.எ) யாங்குவல்லையாயினாய் ; நின் கண்ணிவாழ்க வெனமாறி வினை முடிவுசெய்க. (உக) பாஅல் (உ.எ) யாங்குவல் துரையோவென்றதன் முன் (ங்க) எயிலென்பது கூட்ட வேண்டுதலின் மாறாயிற்று. இதனாந்சொல்லியது, அவன் கைவண்மையொடும் வென்றியொடும் படுத்து அவன் காமவின் பச்சிறப்புக் கூறியவாகயிற்று, இப்பாட்டு, துணங்கையாடுதல் காரணமாகப்பிறந்த ஊடற்பொருட் டாகையாற் குரவை நிலையென்றவாறாயிற்று. (பி- ம்.) சு. என்னாது. . உ . எறியரோச்சிய, கஅ.. பேரிலரிவை. - i-r, வல்லினையோ, 20. பல்செல்; பல்செங்'. (உ)
ஆரும் பத்து கஎ . வரலத்தித்தி - ஊரலையுடைய தித்தி ; அம்முச் சாரியை . கஅ . ஈரிதழ் - குளிர்ந்த இமை . அவிழகமென்றது அவிழ்ந்தபூலினை . உட . நான் அவனை எறிதற்குலக்கியகிறியதொருசெங்குவளையொச் * சிறமையால் அவள் மென்மை கூறியசி நப்பான் இதற்கு ' சிறுசெங்குவளை ' சன்று பெயராயிற்று ( ) இரப்பவென்னும் செயவெச்சத்தினைக் ( உச ) கையதை யெங்கும் முந்து வினைக்குறிப்பொடு முடிக்க . ( 22 ) சிறுசெங்குவளை ( உச ) பெயர்வோர் பையதையென முற்றாக அறுத்து ( உரு ) அதுவெனப் பின் சுட்டிற்றாக்குக . உஅ . பகலிடம் - பகற்பொழுது . . 0 உருபுகிளர்வண்ணம் - நிறம் விளங்கின தன்மை ( 2 . 0 ) வண்ணங்கொண்ட ( ஙக ) வேந்தரெரோக்கூட்டி ஞாயிறு போலக் கோபித்து எதிர்மின் நவேக் தரென உரைக்க . . ( கள் ) நல்லமர்க்கடந்த பின் நடக்கை ( க்க ) இரப்போர்க்குக் கவித லல்லதை இரை இய ( ) மலர்பறியாவெனக்கேட்டிகும் ; இனி ( கச ) துணங்கைக்குத் ( கரு ) தலைக்கைதந்து நீ ( க்க ) நளிந்தனை வருதல் உடன் றன எாகி ( கஅ ) நின்னரிவை ( உக ) நின் ( 22 ) எறியர் ஓக்கிய சிறுசெங்குவளை யானது ( உரு ) நீ ( உm ) ஈயென்று இழிந்தோன் கூற்றான் இரப்பவும் நினக்கு ஈந்து போகாது நின் இரப்பிற்கு ஒல்லாளாய் நீ எமக்கு ( உச ) யாரென்று பெயர்போள் கையதாயிருந்தது ; அவ்வாறு இரந்து நீபொது ( உரு ) - அவளை உருத்த போக்கமொடு அதை அவள்பானின்றும் ( பசு ) பகுத்துக்கொள்ள . ' . மாட்டாயாயினை ; அவ்வாறு அது பகுக்கமாட்டாத நீ ( ங்க ) வேந்தர்க ளெயியைப் ( உச ) பகுத்துக்கோடல் ( . ) யாங்குவல்லையாயினாய் ; நின் கண்ணிவாழ்க வெனமாறி வினை முடிவுசெய்க . ( உக ) பாஅல் ( . ) யாங்குவல் துரையோவென்றதன் முன் ( ங்க ) எயிலென்பது கூட்ட வேண்டுதலின் மாறாயிற்று . இதனாந்சொல்லியது அவன் கைவண்மையொடும் வென்றியொடும் படுத்து அவன் காமவின் பச்சிறப்புக் கூறியவாகயிற்று இப்பாட்டு துணங்கையாடுதல் காரணமாகப்பிறந்த ஊடற்பொருட் டாகையாற் குரவை நிலையென்றவாறாயிற்று . ( பி - ம் . ) சு . என்னாது . . . எறியரோச்சிய கஅ . . பேரிலரிவை . - i - r வல்லினையோ 20 . பல்செல் ; பல்செங் ' . ( )