எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

கணபதி துணை, எட்டுத்தோகையுள் நான்காவதாகிய பதிற்றுப்பத்து மூலமும், பழையவுரையும். wwwwwwwww இவை, உத்தமதானபுரம் மஹாமமோபாத்தியாய வே. சாமிநாதையரால் பலபித் திருபங்களக் கொண்டு பரிசோதித்து அரும்பதவகராதி முதலியவற்றுடன் திருக்கைலாயபரம் பலாத் திருவாவடுதுறை ஆதீனகர்த்தாவாககார்கி பலஸ்ரீ. சுப்பிரமணிய தேசிகரவர்களுடைய பொருளுதவியைக் கொண்டு சென்னப்பட்டணம் கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப் பெற்றன. இரண்டாம் பதிப்பு, பொத்திருப்பப் படித்து விலை. உ- காக . Copyright Registered. --
கணபதி துணை எட்டுத்தோகையுள் நான்காவதாகிய பதிற்றுப்பத்து மூலமும் பழையவுரையும் . wwwwwwwww இவை உத்தமதானபுரம் மஹாமமோபாத்தியாய வே . சாமிநாதையரால் பலபித் திருபங்களக் கொண்டு பரிசோதித்து அரும்பதவகராதி முதலியவற்றுடன் திருக்கைலாயபரம் பலாத் திருவாவடுதுறை ஆதீனகர்த்தாவாககார்கி பலஸ்ரீ . சுப்பிரமணிய தேசிகரவர்களுடைய பொருளுதவியைக் கொண்டு சென்னப்பட்டணம் கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப் பெற்றன . இரண்டாம் பதிப்பு பொத்திருப்பப் படித்து விலை . - காக . Copyright Registered . - -