சௌமிய சாகரம்

வரிசை எண் தலைப்பு பக்க முச்சுடரின் தியானம் சண்முகதியானம் வயிரவ தியானம் சரியை கிரியை யோகம் யோகம் ஞானம் பிரமவயசு விஷ்ணு வயசு தெத்தம் நாலுபதவி நாட்டே குழிச்சமாதியிருக்க வகை கணபதி பூசை பிரணவ மகிமை முப்பூசுண்ணம் காரசெயநீர் வசியம் மோகனம் தம்பனம் உச்சாடனம் ஆகிறுசனம் 45
வரிசை எண் தலைப்பு பக்க முச்சுடரின் தியானம் சண்முகதியானம் வயிரவ தியானம் சரியை கிரியை யோகம் யோகம் ஞானம் பிரமவயசு விஷ்ணு வயசு தெத்தம் நாலுபதவி நாட்டே குழிச்சமாதியிருக்க வகை கணபதி பூசை பிரணவ மகிமை முப்பூசுண்ணம் காரசெயநீர் வசியம் மோகனம் தம்பனம் உச்சாடனம் ஆகிறுசனம் 45