சௌமிய சாகரம்

பொருளடக்கம் தலைப்பு பக்க வரிசை எண் எண் சகல மகேஸ்வர - மகேஸ்வரி காப்பு தத்துவ விபரம் பஞ்சபூதம் ஞானேந்திரியம் கர்மேந்திரியம் ஜம்புலன் அந்தக்கரணம் வித்தியாதத்துவம் பிரிதிவியின் கூறு அப்புவின் கூறு தேயுவின் கூறு வாய்வின் கூறு ஆகாயத்தின் கூறு நாடிப்பத்து ஆறாதாரம் மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிபூரகம் அனாகதம் விசுத்தி ஆக்கினை இரவிமதி
பொருளடக்கம் தலைப்பு பக்க வரிசை எண் எண் சகல மகேஸ்வர - மகேஸ்வரி காப்பு தத்துவ விபரம் பஞ்சபூதம் ஞானேந்திரியம் கர்மேந்திரியம் ஜம்புலன் அந்தக்கரணம் வித்தியாதத்துவம் பிரிதிவியின் கூறு அப்புவின் கூறு தேயுவின் கூறு வாய்வின் கூறு ஆகாயத்தின் கூறு நாடிப்பத்து ஆறாதாரம் மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிபூரகம் அனாகதம் விசுத்தி ஆக்கினை இரவிமதி