சௌமிய சாகரம்

நூற்பதிப்பு விளக்கக் குறிப்பு நூற்பெயர் : சௌமியசாகரம் பதிப்பாசிரியர் : தமிழ் மருத்துவ நாவலர் எம். எஸ். இராஜன் வெளியிடுபவர் : இயக்குநர், சரசுவதி மகால் நூடகம் வெளியீட்டு எண். : 385 மொழி - தமிழ் பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு வெளியீட்டு நாள் : மே, 2018 தாள் : 14.2 கி.கி. சேஷசாயி நூல் அளவு : 21 x 14 செ. மீ. பக்கங்கள் படிகள் : 250 எழுத்து * 12 புள்ளி அச்சிட்டோர் : சரசுவதி மகால் நூலக அச்சகம் புத்தகக்கட்டு : லேமினேசன் அட்டை பொருள் : மருத்துவம், யோகம் விலை : 180.00
நூற்பதிப்பு விளக்கக் குறிப்பு நூற்பெயர் : சௌமியசாகரம் பதிப்பாசிரியர் : தமிழ் மருத்துவ நாவலர் எம் . எஸ் . இராஜன் வெளியிடுபவர் : இயக்குநர் சரசுவதி மகால் நூடகம் வெளியீட்டு எண் . : 385 மொழி - தமிழ் பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு வெளியீட்டு நாள் : மே 2018 தாள் : 14 . 2 கி . கி . சேஷசாயி நூல் அளவு : 21 x 14 செ . மீ . பக்கங்கள் படிகள் : 250 எழுத்து * 12 புள்ளி அச்சிட்டோர் : சரசுவதி மகால் நூலக அச்சகம் புத்தகக்கட்டு : லேமினேசன் அட்டை பொருள் : மருத்துவம் யோகம் விலை : 180 . 00