சௌமிய சாகரம்

OT போக்கானவைப்புமுறைப் பாசாணங்கள் புகழான வுபசாரங்கள் காரசாரம் வாக்கான குளிகைமுதல் கௌன சித்து மகத்தான லோகமாரணங்களோடு தாக்கான சத்துருமித்துருக்கள்தானும் தன்மையுடன் குருமுடிக்கும் பாதந் தானும் தூக்கமான புடபாகம் எரிப்பின் பாகம் துடியான கைபாகங் கணக்குத் தானே. கணக்கான சேர்மானஞ் சரக்கு வைப்புக் கருணையுள்ள ரெத்தினங்கள் வைப்பு மார்க்கம் புணக்கான சல்லியங்கள் ஒட்டியங்கள் பொல்லாத ஏவல் பில்லி சூனியங்கள் தணக்கான லகிரியிலே அனந்த மார்க்கம் தன்மையுள்ள தெரிசனங்கள் கோடா கோடி யிணக்கமுள்ள சக்கரங்கள் ஆவே ஷங்கள் ஏகாந்த அஞ்சனங்கள் கோடி பாரே. 21 கோடியென்றால் வெகுகோடி தொழில்க ளெல்லாம் குறித்தபடி சவுமியமாய்க் காணலாகும் நாடிமனங் கொண்டு நீ கண்டாயானால் நந்திபிரகாசமது நயனந் தன்னில் ஆடிநின்ற திருநடனங் காண லாகும் அப்பனே சக்கரங்கள் தோன்றும் பாரு சூடிநின்ற சக்கரத்தினங்கந் தன்னைச் சொல்லுகிறேன் வேதமுறை சூட்சந்தானே. 22 தத்துவவிபரம் தானென்ற சூட்சமடாவிந்து நாதம் தனையறிந்த நாதமுடன் விந்து சேர்ந்து கோனென்ற குருவருளால் அங்கு ரித்துக் கொண்டெழுந்த மடபதியை யென்ன சொல்வேன் ஊனென்ற மடபதிக்கு உறுதியான உண்மையுள்ள அக்கினியும் வாய்வுங் கூடித் தேனென்ற சீவாத்மாபரமாத் மாவாய்ச் சென்றிருந்த ஆதார மாறார்பாரே! 23
OT போக்கானவைப்புமுறைப் பாசாணங்கள் புகழான வுபசாரங்கள் காரசாரம் வாக்கான குளிகைமுதல் கௌன சித்து மகத்தான லோகமாரணங்களோடு தாக்கான சத்துருமித்துருக்கள்தானும் தன்மையுடன் குருமுடிக்கும் பாதந் தானும் தூக்கமான புடபாகம் எரிப்பின் பாகம் துடியான கைபாகங் கணக்குத் தானே . கணக்கான சேர்மானஞ் சரக்கு வைப்புக் கருணையுள்ள ரெத்தினங்கள் வைப்பு மார்க்கம் புணக்கான சல்லியங்கள் ஒட்டியங்கள் பொல்லாத ஏவல் பில்லி சூனியங்கள் தணக்கான லகிரியிலே அனந்த மார்க்கம் தன்மையுள்ள தெரிசனங்கள் கோடா கோடி யிணக்கமுள்ள சக்கரங்கள் ஆவே ஷங்கள் ஏகாந்த அஞ்சனங்கள் கோடி பாரே . 21 கோடியென்றால் வெகுகோடி தொழில்க ளெல்லாம் குறித்தபடி சவுமியமாய்க் காணலாகும் நாடிமனங் கொண்டு நீ கண்டாயானால் நந்திபிரகாசமது நயனந் தன்னில் ஆடிநின்ற திருநடனங் காண லாகும் அப்பனே சக்கரங்கள் தோன்றும் பாரு சூடிநின்ற சக்கரத்தினங்கந் தன்னைச் சொல்லுகிறேன் வேதமுறை சூட்சந்தானே . 22 தத்துவவிபரம் தானென்ற சூட்சமடாவிந்து நாதம் தனையறிந்த நாதமுடன் விந்து சேர்ந்து கோனென்ற குருவருளால் அங்கு ரித்துக் கொண்டெழுந்த மடபதியை யென்ன சொல்வேன் ஊனென்ற மடபதிக்கு உறுதியான உண்மையுள்ள அக்கினியும் வாய்வுங் கூடித் தேனென்ற சீவாத்மாபரமாத் மாவாய்ச் சென்றிருந்த ஆதார மாறார்பாரே ! 23