சௌமிய சாகரம்

ஆச்சப்பாமேருகிரித் தீபம் போலே அரகரா சவுமியசாகரந்தான் பாரு நீச்சப்பாகடினமென்று மலைக்க வேண்டாம் நேர்மையுள்ள முறைபாகம்கைபாகங்கள் பாச்சப்பா வெகுதெளிவு யின்னூல் போலே பகராது முன்சொன்னசாஸ்த்தி ரங்கள் காச்சப்பாயின்னூலைப் பதனம் பண்ணிக் கனகமுடன் சிவயோகங் கருவாய்ப் பாரே. 16 கருவான சவுமியசாகரத்தில் மைந்தா கருணையுடன் விளம்புகின்ற கருவைக் கேளு திருவான ஆதார மூல சூட்சம் செப்பரிய தத்துவத்தின் வழியின் நேர்மை உருவான தீட்சையொடு பூசை மார்க்கம் உத்தமனே அஷ்டகர்மம் சித்து மூலம் குருவான கற்பமொடு மந்திரசித்து கூர்மையுள்ள ஞானமொடு யோகந்தானே. 17 தானான யோகமொடு சமாதி தீட்சை சக்தியொடு சிவதீட்சை வரில தீட்சை தேனான பூரணமா மவுனதீட்சை திருவானபஞ்சகணதீட்சையோடு ஊனான முப்பூவாம் வழலை தீட்சை உண்மையுள்ள விநோதவகை மோடியங்கம் பூணானமையுடனே திலத வாடை போக்கான மறைப்புடனேயின்னங் கேளே! 18 இன்னங்கேள் சொல்லுகிறேன் செயநீர்ப் போக்கு இன்பமுள்ளதிராவகத்தின்கருவின் மார்க்கம் சான்னதொரு கட்டினங்களூருக்கினங்கள் சுகமான பற்பமொடு சொந்தூ ரங்கள் பணமுள்ள களங்குடனேமெழுகு மார்க்கம் மகத்தான தூபமொடு தீப வேதை யெண்ணவெண்ணாக்கயிலமொடு லேகியங்கள் ஏகாந்த மானதொருலகிரிப் போக்கே, 19
ஆச்சப்பாமேருகிரித் தீபம் போலே அரகரா சவுமியசாகரந்தான் பாரு நீச்சப்பாகடினமென்று மலைக்க வேண்டாம் நேர்மையுள்ள முறைபாகம்கைபாகங்கள் பாச்சப்பா வெகுதெளிவு யின்னூல் போலே பகராது முன்சொன்னசாஸ்த்தி ரங்கள் காச்சப்பாயின்னூலைப் பதனம் பண்ணிக் கனகமுடன் சிவயோகங் கருவாய்ப் பாரே . 16 கருவான சவுமியசாகரத்தில் மைந்தா கருணையுடன் விளம்புகின்ற கருவைக் கேளு திருவான ஆதார மூல சூட்சம் செப்பரிய தத்துவத்தின் வழியின் நேர்மை உருவான தீட்சையொடு பூசை மார்க்கம் உத்தமனே அஷ்டகர்மம் சித்து மூலம் குருவான கற்பமொடு மந்திரசித்து கூர்மையுள்ள ஞானமொடு யோகந்தானே . 17 தானான யோகமொடு சமாதி தீட்சை சக்தியொடு சிவதீட்சை வரில தீட்சை தேனான பூரணமா மவுனதீட்சை திருவானபஞ்சகணதீட்சையோடு ஊனான முப்பூவாம் வழலை தீட்சை உண்மையுள்ள விநோதவகை மோடியங்கம் பூணானமையுடனே திலத வாடை போக்கான மறைப்புடனேயின்னங் கேளே ! 18 இன்னங்கேள் சொல்லுகிறேன் செயநீர்ப் போக்கு இன்பமுள்ளதிராவகத்தின்கருவின் மார்க்கம் சான்னதொரு கட்டினங்களூருக்கினங்கள் சுகமான பற்பமொடு சொந்தூ ரங்கள் பணமுள்ள களங்குடனேமெழுகு மார்க்கம் மகத்தான தூபமொடு தீப வேதை யெண்ணவெண்ணாக்கயிலமொடு லேகியங்கள் ஏகாந்த மானதொருலகிரிப் போக்கே 19