சௌமிய சாகரம்

200 72 763 கேளடா பிருதிவிதான்மைந்தா கேளு கிருபையுள்ள இந்துப்பு கல்லுப் பாச்சு ஆளடா அப்பதுதான் என்ன வென்றால் ஆதியென்ற சாரமுடன் சத்தி சாரம் வேளடாதேய்வதுதான் சொல்லக் கேளு வெடியுப்பு சவட்டுப்பு ரெண்டு மாச்சு காலடாவாய்வதுதான் கருதக் கேளு கருவான துருசுவெண்காரங் காணே. காணவே ஆகாசம் வழலை பூரம் கண்டறிந்து பூதவகை கருவாய்ப் பார்த்துத் தோணவே வாதமுறை வைத்யம் பாரு சுத்தமுடன் சற்குருவைத் தொழுது போற்று பேணவே பதவகை காரசாரம் பேரறிந்து வேதமுறை பிவமாய்ப் பாரு பூணவே தன்னறிவாய்ப் பார்த்துக் கொண்டு பூதவகை பாசாணம் பொருந்தப் பாரே, பாரப்பா பிருதிவிதான் தொட்டி சிங்கிப் பதிவான கார்முகிலும் பவளப் புத்தும் நேரப்பா அப்பதுவும் கெவுரி வெள்ளை நிசமான குதிரைபல கோழி கெந்தி வீரப்பாதேய்வதுவும் கெந்திசிலை வீரம் விசையான அரிதாரம் கண்டு கொள்ளு ஆரப்பா அறிவார்கள் ஆகாசத்தை அப்பனே சூதமென்று அறிந்து தேடே. தேடவே பாசாணச்சியலைச் சொன்னேன் சிவசிவா உபரசத்தைச் செப்பக் கேளு நாடவே அப்பிரகம் பூமி காந்தம் நலமான சலாசத்து பூதாகந்தான் கூடவேயப்பதுதான் கிளிஞ்சி சங்கு குருவான அண்டமொடு நண்டு நத்தை ஆடவே தேய்வதுதான் நிமிளை பூரம் அத்தியொடு வேழமொடு ஆமை தானே. 765
200 72 763 கேளடா பிருதிவிதான்மைந்தா கேளு கிருபையுள்ள இந்துப்பு கல்லுப் பாச்சு ஆளடா அப்பதுதான் என்ன வென்றால் ஆதியென்ற சாரமுடன் சத்தி சாரம் வேளடாதேய்வதுதான் சொல்லக் கேளு வெடியுப்பு சவட்டுப்பு ரெண்டு மாச்சு காலடாவாய்வதுதான் கருதக் கேளு கருவான துருசுவெண்காரங் காணே . காணவே ஆகாசம் வழலை பூரம் கண்டறிந்து பூதவகை கருவாய்ப் பார்த்துத் தோணவே வாதமுறை வைத்யம் பாரு சுத்தமுடன் சற்குருவைத் தொழுது போற்று பேணவே பதவகை காரசாரம் பேரறிந்து வேதமுறை பிவமாய்ப் பாரு பூணவே தன்னறிவாய்ப் பார்த்துக் கொண்டு பூதவகை பாசாணம் பொருந்தப் பாரே பாரப்பா பிருதிவிதான் தொட்டி சிங்கிப் பதிவான கார்முகிலும் பவளப் புத்தும் நேரப்பா அப்பதுவும் கெவுரி வெள்ளை நிசமான குதிரைபல கோழி கெந்தி வீரப்பாதேய்வதுவும் கெந்திசிலை வீரம் விசையான அரிதாரம் கண்டு கொள்ளு ஆரப்பா அறிவார்கள் ஆகாசத்தை அப்பனே சூதமென்று அறிந்து தேடே . தேடவே பாசாணச்சியலைச் சொன்னேன் சிவசிவா உபரசத்தைச் செப்பக் கேளு நாடவே அப்பிரகம் பூமி காந்தம் நலமான சலாசத்து பூதாகந்தான் கூடவேயப்பதுதான் கிளிஞ்சி சங்கு குருவான அண்டமொடு நண்டு நத்தை ஆடவே தேய்வதுதான் நிமிளை பூரம் அத்தியொடு வேழமொடு ஆமை தானே . 765