சௌமிய சாகரம்

195 அயச்செந்தூரம் சேரப்பா நவமூல மொன்றாயாட்டித் தீர்க்கமுடன் வழித்துருட்டி வட்டுப் பண்ணி நீரப்பாதான் சுவற ரவியிற் போட்டு நீமகனே காய்ந்தபின்பு ஓட்டில் வைத்துச் சாரப்பாமண்சீலை நன்றாய்ச் செய்து சற்குருவைத்தான்பணிந்து புடத்தைப் போடு தேரப்பாபடமாறி யெடுத்துப் பாரு செந்தூர மானதொரு கட்டியாமே. 743 ஆமப்பா செந்தூரக் கட்டி தன்னை அவையடக்க மாகவே நீ பதனம் பண்ணி வாமப்பா பூசையிலே வைத்துப் போத்தி மகத்தான வெள்ளி செம்பு தகட்டி லேதான் தாமப்பால் வாய்நீரிலரைத்துப் பூசித் தன்னிலையைத் தானறிந்து புடத்தைப் போட்டால் போமப்பா வெள்ளி செம்பு என்ற பேச்சுப் புதுமையென்ற தங்கமென்ற பேரே யாச்சு. 744 குடவன்செம்பு ஆச்சப்பா இன்னமொரு சித்துக் கேளு ஆதியென்ற வெடியுப்பு துருசு சூடன் மூச்சப்பாதானிருத்தும் நவச்சாரந்தான் முத்தியுள்காரமுடன் அஞ்சுங் கூட்டிப் பாச்சப்பா அதுக்கு நிகர் சக்தி சேர்த்துப் பதிவாகச் செய்நீராலரைத்து ருட்டி வீச்சப்பா கொண்டதொரு குடவன் தன்னில் மேலாகத்தான்பூசிப் புடத்தைப் போடே. 745
195 அயச்செந்தூரம் சேரப்பா நவமூல மொன்றாயாட்டித் தீர்க்கமுடன் வழித்துருட்டி வட்டுப் பண்ணி நீரப்பாதான் சுவற ரவியிற் போட்டு நீமகனே காய்ந்தபின்பு ஓட்டில் வைத்துச் சாரப்பாமண்சீலை நன்றாய்ச் செய்து சற்குருவைத்தான்பணிந்து புடத்தைப் போடு தேரப்பாபடமாறி யெடுத்துப் பாரு செந்தூர மானதொரு கட்டியாமே . 743 ஆமப்பா செந்தூரக் கட்டி தன்னை அவையடக்க மாகவே நீ பதனம் பண்ணி வாமப்பா பூசையிலே வைத்துப் போத்தி மகத்தான வெள்ளி செம்பு தகட்டி லேதான் தாமப்பால் வாய்நீரிலரைத்துப் பூசித் தன்னிலையைத் தானறிந்து புடத்தைப் போட்டால் போமப்பா வெள்ளி செம்பு என்ற பேச்சுப் புதுமையென்ற தங்கமென்ற பேரே யாச்சு . 744 குடவன்செம்பு ஆச்சப்பா இன்னமொரு சித்துக் கேளு ஆதியென்ற வெடியுப்பு துருசு சூடன் மூச்சப்பாதானிருத்தும் நவச்சாரந்தான் முத்தியுள்காரமுடன் அஞ்சுங் கூட்டிப் பாச்சப்பா அதுக்கு நிகர் சக்தி சேர்த்துப் பதிவாகச் செய்நீராலரைத்து ருட்டி வீச்சப்பா கொண்டதொரு குடவன் தன்னில் மேலாகத்தான்பூசிப் புடத்தைப் போடே . 745