சௌமிய சாகரம்

சரசுவதி மகால் நூலக வெளியீட்டு எண். 385 சௌமிய சாகரம் தமிழ் மருத்துவ நாவலர் டாக்டர் எம். எஸ். இராஜன் சிறப்புக் கேண்மைப் பதிப்பாசிரியர் இமகால், KAL-சரசுவகம் ATI MAMA HRE) 19.த * தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரபோஜியின் சரசுவதி மகால் நூலகம் தஞ்சாவூர் விலை ரூ. 180-00 2008
சரசுவதி மகால் நூலக வெளியீட்டு எண் . 385 சௌமிய சாகரம் தமிழ் மருத்துவ நாவலர் டாக்டர் எம் . எஸ் . இராஜன் சிறப்புக் கேண்மைப் பதிப்பாசிரியர் இமகால் KAL - சரசுவகம் ATI MAMA HRE ) 19 . * தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரபோஜியின் சரசுவதி மகால் நூலகம் தஞ்சாவூர் விலை ரூ . 180 - 00 2008