சௌமிய சாகரம்

16 தலைப்பு வரிசை எண் பக்க எண் 205 277 206 278 207 278 29 279 பரமவெளி தெரிசனம் வெளி தெரிசனம் விந்து தெரிசனம் நாக தெரிசனம் சொரூப தெரிசனம் தெரிசனை பதினாறுக்கு மவுனம் யோக மாத்திரை பார்க்குந்திதி முப்புவுக்கும் மவுனத்துக்கும் சிவகலை 279 210 280 211 282 212 283 213 285 214 சாபம் 200 215 233 216 குமரிதிரிகடுகு லேகியம் கபசத்துரு கரிசாலை நெய் நாகரசமெழுகு 205 217/ 303 218 மவுன மந்திரம் 219 மவுனத்தால் நாலுமடங்க 307 220 310 சுளி பார்க்கும் வகை விபரமாய் நூல் பார்க்க 221 313
16 தலைப்பு வரிசை எண் பக்க எண் 205 277 206 278 207 278 29 279 பரமவெளி தெரிசனம் வெளி தெரிசனம் விந்து தெரிசனம் நாக தெரிசனம் சொரூப தெரிசனம் தெரிசனை பதினாறுக்கு மவுனம் யோக மாத்திரை பார்க்குந்திதி முப்புவுக்கும் மவுனத்துக்கும் சிவகலை 279 210 280 211 282 212 283 213 285 214 சாபம் 200 215 233 216 குமரிதிரிகடுகு லேகியம் கபசத்துரு கரிசாலை நெய் நாகரசமெழுகு 205 217 / 303 218 மவுன மந்திரம் 219 மவுனத்தால் நாலுமடங்க 307 220 310 சுளி பார்க்கும் வகை விபரமாய் நூல் பார்க்க 221 313