சௌமிய சாகரம்

15 'தலைப்பு வரிசை எண் எண் 258 183 258 185 காரசத்துரு மித்துரு தங்க சத்துரு மித்துரு ரசசத்துரு மித்துரு இரும்பு சத்துரு மித்துரு நாக சத்துரு மித்துரு காரீய சத்துரு மித்துரு மேக ராசாங்க கிருதம் 20 15 20 267 பூரணலேகியம் சிவயோகத்தால் பிறவி மாற்று 265 183 258 அயக்களங்கு அய செம்புக் களங்கு அரிதாரக் கட்டு ரசகெந்தத்தால் ரசிதவேதை 194 105 196 சோடசதெரிசனம் 270 197 272 ஆத்ம தரிசனம் அறிவு தெரிசனம் 272 198 273 199 274 200 274 201 மவுன தெரிசனம் மனமடங்கு தெரிசனம் உள்ளந் தெரிசனம் மவுனரச பானம் நாசி நுனி தெரிசனம் புருவமய்யத் தெரிசனம் 275 202 276 203 276
15 ' தலைப்பு வரிசை எண் எண் 258 183 258 185 காரசத்துரு மித்துரு தங்க சத்துரு மித்துரு ரசசத்துரு மித்துரு இரும்பு சத்துரு மித்துரு நாக சத்துரு மித்துரு காரீய சத்துரு மித்துரு மேக ராசாங்க கிருதம் 20 15 20 267 பூரணலேகியம் சிவயோகத்தால் பிறவி மாற்று 265 183 258 அயக்களங்கு அய செம்புக் களங்கு அரிதாரக் கட்டு ரசகெந்தத்தால் ரசிதவேதை 194 105 196 சோடசதெரிசனம் 270 197 272 ஆத்ம தரிசனம் அறிவு தெரிசனம் 272 198 273 199 274 200 274 201 மவுன தெரிசனம் மனமடங்கு தெரிசனம் உள்ளந் தெரிசனம் மவுனரச பானம் நாசி நுனி தெரிசனம் புருவமய்யத் தெரிசனம் 275 202 276 203 276