சௌமிய சாகரம்

13 வரிசை எண் தலைப்பு பக்க எண் 138 208 209 210 210 அயம் இயம் அயச்செந்தூரம் சாஸ்திரவிபரம் மவுனயோகத்துக்குக்கைபாகம் சிவயோக கைபாகம் சிவயோக நேர்மை யோகத்துக்காசனம் மவுனயோககைபாகம் 211 212 214 145 216 146 கைபாகம் 217 219 219 223 13 147 மவுனாதியின்னூல் மகிமை 148 கைபாககேடு 149 கைபாகம் 150 அமிர்தம் பாய்தல் 101 ரேசகம் 152 சர்வயோகம் சுவாசநிலை 154 மணிநாவுன்னி 155 மூலசுத்தி கபம் 157 சாரக்கட்டு 158 வங்க சுண்ணம் சேர்மானம் வீரக்கட்டு 1ல தொந்தநாகக்கட்டு 225 156 227 229 230 159 220 237
13 வரிசை எண் தலைப்பு பக்க எண் 138 208 209 210 210 அயம் இயம் அயச்செந்தூரம் சாஸ்திரவிபரம் மவுனயோகத்துக்குக்கைபாகம் சிவயோக கைபாகம் சிவயோக நேர்மை யோகத்துக்காசனம் மவுனயோககைபாகம் 211 212 214 145 216 146 கைபாகம் 217 219 219 223 13 147 மவுனாதியின்னூல் மகிமை 148 கைபாககேடு 149 கைபாகம் 150 அமிர்தம் பாய்தல் 101 ரேசகம் 152 சர்வயோகம் சுவாசநிலை 154 மணிநாவுன்னி 155 மூலசுத்தி கபம் 157 சாரக்கட்டு 158 வங்க சுண்ணம் சேர்மானம் வீரக்கட்டு 1ல தொந்தநாகக்கட்டு 225 156 227 229 230 159 220 237