சௌமிய சாகரம்

12 தலைப்பு வரிசை எண் பக்க எண் 174 116) 174 175 177 178 179 180 123 185 16 188 126) 115 கடுக்காய் கற்பம் ரெத்தினவைப்பு 117 முத்துவைப்பு 118 வயிரவைப்பு 119 கஸ்தூரி முறையும் பூனை பிடிக்கவும் 120 ஆசை 121 வசியம் இல்லறம் மானங்கொள்ள வெடியுப்பு செயநீர் 124 | நாகக்கட்டு 125 மானத பூசை செம்புசுத்தி தொந்தக்களங்கு செந்தூரம் 128 செந்தூரபற்பம் அயச்செந்தூரம் 130 குடவன்செம்பு 131 ஏழுவாரஞ் செபிக்கமணிவிபரம் வாரங்களிலஷ்ட சித்து சத்து இறக்கும் வகை காந்தசெந்தூரம் காந்தசெந்தூரம் பூணாகச்சத்து 137 | நாகச்சத்து செந்தூரம் 10 193 194 129 195 195 196 198 204 205 206 136 ) 207 2007
12 தலைப்பு வரிசை எண் பக்க எண் 174 116 ) 174 175 177 178 179 180 123 185 16 188 126 ) 115 கடுக்காய் கற்பம் ரெத்தினவைப்பு 117 முத்துவைப்பு 118 வயிரவைப்பு 119 கஸ்தூரி முறையும் பூனை பிடிக்கவும் 120 ஆசை 121 வசியம் இல்லறம் மானங்கொள்ள வெடியுப்பு செயநீர் 124 | நாகக்கட்டு 125 மானத பூசை செம்புசுத்தி தொந்தக்களங்கு செந்தூரம் 128 செந்தூரபற்பம் அயச்செந்தூரம் 130 குடவன்செம்பு 131 ஏழுவாரஞ் செபிக்கமணிவிபரம் வாரங்களிலஷ்ட சித்து சத்து இறக்கும் வகை காந்தசெந்தூரம் காந்தசெந்தூரம் பூணாகச்சத்து 137 | நாகச்சத்து செந்தூரம் 10 193 194 129 195 195 196 198 204 205 206 136 ) 207 2007