சௌமிய சாகரம்

தலைப்பு வரிசை எண் பக்க எண் தங்க ஈயம் 129 137 நாகக்கட்டு கட்டுக்களால் வீரத்துக்கவசம் வீரச்செந்தூரம் 134 134 101 148 102 பாஷாணக்கட்டு ரசக்கட்டு நாகசுத்தி ரசசெந்தூரம் லிங்க செந்தூரம் நவபற்றும் அன்னபேதி செயநீர் வீரபற்பம் வெடியுப்புச் செந்தூரம் சிற்றண்டக் கட்டு சகலமும் கட்டினம் உருக்கினம் ரசகட்டு நாகக்கட்டு உப்புக்கட்டு செந்தூரம் 103 15 104 105 106 152 107 108 153 109 12 சின்மயத்தின் கூறு சின்மயம் 110 164 111 தசவித சரக்கு செந்தூரம் 165 112 167 113 அயத்தாம்பூரக்களங்கு பஞ்சகன தீட்சை வல்லாரைக் கற்பம் 171 114 173
தலைப்பு வரிசை எண் பக்க எண் தங்க ஈயம் 129 137 நாகக்கட்டு கட்டுக்களால் வீரத்துக்கவசம் வீரச்செந்தூரம் 134 134 101 148 102 பாஷாணக்கட்டு ரசக்கட்டு நாகசுத்தி ரசசெந்தூரம் லிங்க செந்தூரம் நவபற்றும் அன்னபேதி செயநீர் வீரபற்பம் வெடியுப்புச் செந்தூரம் சிற்றண்டக் கட்டு சகலமும் கட்டினம் உருக்கினம் ரசகட்டு நாகக்கட்டு உப்புக்கட்டு செந்தூரம் 103 15 104 105 106 152 107 108 153 109 12 சின்மயத்தின் கூறு சின்மயம் 110 164 111 தசவித சரக்கு செந்தூரம் 165 112 167 113 அயத்தாம்பூரக்களங்கு பஞ்சகன தீட்சை வல்லாரைக் கற்பம் 171 114 173