சௌமிய சாகரம்

10 தலைப்பு வரிசை எண் பக்க எண் 100 தத்துவலய சமாதி அஞ்சு சவ்விகற்ப சமாதி நிருவிகற்ப சமாதி சஞ்சாரசமாதி ஆரூடசமாதி பஞ்சகர்த்தாபடைப்பு மார்க்கம் மயேஸ்வரி பூசை முத்திரைவிதி பூசைக்கு முத்திரை விபரம் முத்திரை செய்ய விபரம் கரநியாசம் முப்புச்சுண்ணம் முப்புச்சுண்ண செயநீர் நாட்டம் பாதமறிய உப்பு நவகும்ப சக்தி பூசை அஞ்சுப்பு தாராயம் தாம்பரபஸ்பம் கெந்தி தைலம் சாதிலிங்கக் கட்டு கல்லுப்புக்கட்டு 91 கட்டு கெந்தகம் 101 102 106 114 116 123 12A 125 125 127
10 தலைப்பு வரிசை எண் பக்க எண் 100 தத்துவலய சமாதி அஞ்சு சவ்விகற்ப சமாதி நிருவிகற்ப சமாதி சஞ்சாரசமாதி ஆரூடசமாதி பஞ்சகர்த்தாபடைப்பு மார்க்கம் மயேஸ்வரி பூசை முத்திரைவிதி பூசைக்கு முத்திரை விபரம் முத்திரை செய்ய விபரம் கரநியாசம் முப்புச்சுண்ணம் முப்புச்சுண்ண செயநீர் நாட்டம் பாதமறிய உப்பு நவகும்ப சக்தி பூசை அஞ்சுப்பு தாராயம் தாம்பரபஸ்பம் கெந்தி தைலம் சாதிலிங்கக் கட்டு கல்லுப்புக்கட்டு 91 கட்டு கெந்தகம் 101 102 106 114 116 123 12A 125 125 127