சௌமிய சாகரம்

தலைப்பு வரிசை எண் பக்க எண் வித்துவேஷணம் மாறணம் பேதனம் அஷ்டகணபதி அஷ்டாங்கயோகம் ஆசனம் பிராணாயாமம் தாரணை சமாதி ஆசனவிதி பத்திராசனம் கோமுகாசனம் பத்மாசனம் மயூராசனம் ரேசகபூரக கும்பகம் பச்சம் எட்டுவகை தெரிசனை பிரம்மதியானம் விஷ்ணுதியானம் ருத்திரதியானம் மயேஸ்வரதியானம் சதாசிவதியானம் மண்டலாதியானம் 8 சமாதி அஞ்சு
தலைப்பு வரிசை எண் பக்க எண் வித்துவேஷணம் மாறணம் பேதனம் அஷ்டகணபதி அஷ்டாங்கயோகம் ஆசனம் பிராணாயாமம் தாரணை சமாதி ஆசனவிதி பத்திராசனம் கோமுகாசனம் பத்மாசனம் மயூராசனம் ரேசகபூரக கும்பகம் பச்சம் எட்டுவகை தெரிசனை பிரம்மதியானம் விஷ்ணுதியானம் ருத்திரதியானம் மயேஸ்வரதியானம் சதாசிவதியானம் மண்டலாதியானம் 8 சமாதி அஞ்சு