சௌமிய சாகரம்

22 பாரப்பா மூலட்தில் மனக்கண் சாத்திப் பதிவாளரவியினுட தியானங் கேளு நேரப்பாயுருவநடுத் தீபம் பார்த்து நிமோக அம்கிலி உங் கென்றாக் கால் சரப்பாதினம் நூறு உருவிலே தான் நன்னயயாய் நின்றதொரு ரவிதான்மைந்தா மேரப்பாகான் துலங்க ரவிதான் மீறி மெய்நிறைந்த காந்தி வெகு சோதி யாச்சே. 76 ஆச்சப்பா சோதிவெஞ காந்தி யாகும் அரகரா அவ்வேளை அறிவாய் நின்று மூச்சப்பாநினைந்ததொரு வாசியாலே முனையான சுளிமுனையில் வாசி நாட்டட் பேச்சப்பாதானிறுத்தி மவுனமாகப் பெருமையுடன் சிவயோகத் திருந்தால் போச்சப்பா அவமிருத்து மகன்று போச்சு பொன்னொளிவு பொலவெகுதே மாச். (7) முச்சுடரின் தியானம் தேகமென்ற தேகமடாதேக ரூபம் திருவான ரூபமதைப் பூசை பண்ணிப் பாகமுடன் விபூதியை நீ தியானம் செய்து பாருலகில் மானிடற்குகடாட்சித் தாக்கால் ஆகமுடன் சகல பாக்கியமும் பெற்று அருள் பெருகப் பூரணமாயிருந்து வாழ்வார் பேகயென்ற புராணத்தின் கிருபையாலே என்மகனே சுடரினுட தியானங் கேளே (பேளப்பாராலிமதியைத் தியானம் பண்ணிக் சருபையுள்ள போதில் மனக்கண் சாத்தி ஆளப்பாறம் சிங்ரக்கென்றேதான் அருள்பெரு 5 நூத்தெட்டு உருவே செய்தால் காலப்பாவலுவான விதிதன் பாலே கருணைலவர் புருவநடுச்சு...ரிலேதான் வாளப்பா மலங்ருவிந்து நிற்கும் போதில் மகத்தான சோதி வெகுசோதியாயே.
22 பாரப்பா மூலட்தில் மனக்கண் சாத்திப் பதிவாளரவியினுட தியானங் கேளு நேரப்பாயுருவநடுத் தீபம் பார்த்து நிமோக அம்கிலி உங் கென்றாக் கால் சரப்பாதினம் நூறு உருவிலே தான் நன்னயயாய் நின்றதொரு ரவிதான்மைந்தா மேரப்பாகான் துலங்க ரவிதான் மீறி மெய்நிறைந்த காந்தி வெகு சோதி யாச்சே . 76 ஆச்சப்பா சோதிவெஞ காந்தி யாகும் அரகரா அவ்வேளை அறிவாய் நின்று மூச்சப்பாநினைந்ததொரு வாசியாலே முனையான சுளிமுனையில் வாசி நாட்டட் பேச்சப்பாதானிறுத்தி மவுனமாகப் பெருமையுடன் சிவயோகத் திருந்தால் போச்சப்பா அவமிருத்து மகன்று போச்சு பொன்னொளிவு பொலவெகுதே மாச் . ( 7 ) முச்சுடரின் தியானம் தேகமென்ற தேகமடாதேக ரூபம் திருவான ரூபமதைப் பூசை பண்ணிப் பாகமுடன் விபூதியை நீ தியானம் செய்து பாருலகில் மானிடற்குகடாட்சித் தாக்கால் ஆகமுடன் சகல பாக்கியமும் பெற்று அருள் பெருகப் பூரணமாயிருந்து வாழ்வார் பேகயென்ற புராணத்தின் கிருபையாலே என்மகனே சுடரினுட தியானங் கேளே ( பேளப்பாராலிமதியைத் தியானம் பண்ணிக் சருபையுள்ள போதில் மனக்கண் சாத்தி ஆளப்பாறம் சிங்ரக்கென்றேதான் அருள்பெரு 5 நூத்தெட்டு உருவே செய்தால் காலப்பாவலுவான விதிதன் பாலே கருணைலவர் புருவநடுச்சு . . . ரிலேதான் வாளப்பா மலங்ருவிந்து நிற்கும் போதில் மகத்தான சோதி வெகுசோதியாயே .