சௌமிய சாகரம்

260 இரும்புசத்துருமித்துரு பாரப்பா இரும்புக்குச் சத்துருவைக் கேளு பகையான அப்பிரகம் வெண்கார மண்டம் நேரப்பாவங்கமொடு கெந்திநவச்சாரம் நிறமான வீரமொடு கெவுரிசலாசத்துக் காரப்பா இரும்புக்குச் சத்துருவே யாகும் கண்டறிந்து விண்டபடி கருவாய்ப் பார்த்தால் வீறப்பா கொண்ட அயஞ்சத்துருவால் மைந்தா விசையடங்கு மித்துருவை விளங்கக் காணே. 983 காணவே இரும்புக்கு மித்துருவைக் கேளு கருவான வெள்ளிசெம்பு நாகந்தங்கம் பூணவே காந்தமொடு கெந்தி சூடன் பொருந்திநின்ற மித்துருவென்றறிந்து கொண்டு பேணவேதானிருந்து வேதை பாரு பிலமான வாசிசரஞ்சுழுனைக் கேறும் ஊணவே தானிருந்து மவுனம் கொண்டால் உத்தமனே யோகியென்ற உண்மை யாமே. 984 நாகசத்துருமித்துரு உண்மையுடன் சொல்லுகிறேன் நாகத்துக்கு உத்தமனே சத்துருவை யுரைக்கக் கேளு தன்மையுள்ள வங்கமொடு வெள்ளி தங்கம் தயவான வெடியுப்புச்சீனங் கல்லு வெண்மையுள்ள வெண்கலமும் வளகில் வீரம் விசையான நாகசத்துருவே யாகும் நன்மையுடன் சத்துருமித்துருவைக்கண்டு நாட்டமுடன் பூரணத்தில் நயந்து நில்லே. 985
260 இரும்புசத்துருமித்துரு பாரப்பா இரும்புக்குச் சத்துருவைக் கேளு பகையான அப்பிரகம் வெண்கார மண்டம் நேரப்பாவங்கமொடு கெந்திநவச்சாரம் நிறமான வீரமொடு கெவுரிசலாசத்துக் காரப்பா இரும்புக்குச் சத்துருவே யாகும் கண்டறிந்து விண்டபடி கருவாய்ப் பார்த்தால் வீறப்பா கொண்ட அயஞ்சத்துருவால் மைந்தா விசையடங்கு மித்துருவை விளங்கக் காணே . 983 காணவே இரும்புக்கு மித்துருவைக் கேளு கருவான வெள்ளிசெம்பு நாகந்தங்கம் பூணவே காந்தமொடு கெந்தி சூடன் பொருந்திநின்ற மித்துருவென்றறிந்து கொண்டு பேணவேதானிருந்து வேதை பாரு பிலமான வாசிசரஞ்சுழுனைக் கேறும் ஊணவே தானிருந்து மவுனம் கொண்டால் உத்தமனே யோகியென்ற உண்மை யாமே . 984 நாகசத்துருமித்துரு உண்மையுடன் சொல்லுகிறேன் நாகத்துக்கு உத்தமனே சத்துருவை யுரைக்கக் கேளு தன்மையுள்ள வங்கமொடு வெள்ளி தங்கம் தயவான வெடியுப்புச்சீனங் கல்லு வெண்மையுள்ள வெண்கலமும் வளகில் வீரம் விசையான நாகசத்துருவே யாகும் நன்மையுடன் சத்துருமித்துருவைக்கண்டு நாட்டமுடன் பூரணத்தில் நயந்து நில்லே . 985