சௌமிய சாகரம்

வரிசை தலைப்பு பக்க எண் எண் 161 அமுர்தம் 232 12 தாம்பரசுத்தி 234 163 குடவன்செம்பு 235 164 லிங்கக்கட்டு 235 165 அண்டபிண்டம் 237 166 அயம்வன்னி மதியில் தாளகக்கட்டு 238 மவுனயோகம் 240 அடையோகந்தள்ள 244 2A5 245 2A5 172 248 240 250 251 மந்திராதியோகம் 170 மவுனாதியோகம் 171 மந்திராதியோகம் துருசு சுண்ண ம் 173 வழலையால் துருசுநீறு 174 துருசுசெயநீர் 175 சிவயோக வழி 178 குடவன் செம்பு 177 மவுனயோக அமுர்தம் வாசியேற்ற துருசு சத்துருமித்துரு 10 சாரசத்துரு மித்துரு 181 வெடியுப்பு சத்துரு மித்துரு 1ஐ கல்லுப்புச்சத்துரு 2 20 178 25 17 255 28
வரிசை தலைப்பு பக்க எண் எண் 161 அமுர்தம் 232 12 தாம்பரசுத்தி 234 163 குடவன்செம்பு 235 164 லிங்கக்கட்டு 235 165 அண்டபிண்டம் 237 166 அயம்வன்னி மதியில் தாளகக்கட்டு 238 மவுனயோகம் 240 அடையோகந்தள்ள 244 2A5 245 2A5 172 248 240 250 251 மந்திராதியோகம் 170 மவுனாதியோகம் 171 மந்திராதியோகம் துருசு சுண்ண ம் 173 வழலையால் துருசுநீறு 174 துருசுசெயநீர் 175 சிவயோக வழி 178 குடவன் செம்பு 177 மவுனயோக அமுர்தம் வாசியேற்ற துருசு சத்துருமித்துரு 10 சாரசத்துரு மித்துரு 181 வெடியுப்பு சத்துரு மித்துரு 1ஐ கல்லுப்புச்சத்துரு 2 20 178 25 17 255 28