குமாரசுவாமியம்

பொருளடக்கம் 1. வெளியீட்டாளர் முகவுரை 2. நன்றியுரை 3. பதிப்புரை 1. குமாரசுவாமியம் - மூலமும் உரையும் அ. மூலகாண்டம் காவியவியல் படலம் தினாதி நாமோதயப் படலம் நட்சத்திரசரித்திரப் படலம் வார சரித்திரப் படலம் இராசி சரித்திரப் படலம் திதி சரித்திரப் படலம் யோக கரண சரித்திரப் படலம் கிரகாதிபர் சரித்திரப்படலம் அட்டவர்க்கப் படலம் நரசக்கரப் படலம் காலசக்கரப் படலம் மகாதிசைபடலம் பாசகாலவர்க்கப் படலம் 14. நாழிகையியல் படலம் ஆ. சாதக காண்டம் இலக்கனோதயப்படலம் இரண்டாம் பாவகப்படலம் மூன்றாம் பாவகப் படலம் நான்காம் பாவகப் படலம் ஐந்தாம் பாவகப் படலம் ஆறாம் பாவகப்படலம் 21. ஏழாம் பாவகப் படலம் 22. எட்டாம் பாவகப் படலம் ஒன்பதாம் பாவகப் படலம் பத்தாம் பாவகப்படலம் 25. பதினோராம் பாவகப்படலம் 101 123 128 130 135 139 145 149 164 166 178
பொருளடக்கம் 1 . வெளியீட்டாளர் முகவுரை 2 . நன்றியுரை 3 . பதிப்புரை 1 . குமாரசுவாமியம் - மூலமும் உரையும் . மூலகாண்டம் காவியவியல் படலம் தினாதி நாமோதயப் படலம் நட்சத்திரசரித்திரப் படலம் வார சரித்திரப் படலம் இராசி சரித்திரப் படலம் திதி சரித்திரப் படலம் யோக கரண சரித்திரப் படலம் கிரகாதிபர் சரித்திரப்படலம் அட்டவர்க்கப் படலம் நரசக்கரப் படலம் காலசக்கரப் படலம் மகாதிசைபடலம் பாசகாலவர்க்கப் படலம் 14 . நாழிகையியல் படலம் . சாதக காண்டம் இலக்கனோதயப்படலம் இரண்டாம் பாவகப்படலம் மூன்றாம் பாவகப் படலம் நான்காம் பாவகப் படலம் ஐந்தாம் பாவகப் படலம் ஆறாம் பாவகப்படலம் 21 . ஏழாம் பாவகப் படலம் 22 . எட்டாம் பாவகப் படலம் ஒன்பதாம் பாவகப் படலம் பத்தாம் பாவகப்படலம் 25 . பதினோராம் பாவகப்படலம் 101 123 128 130 135 139 145 149 164 166 178