குமாரசுவாமியம்

316 357 313 19 372 225 பாடல் முதற்குறிப்பு அகராதி பாடல் எண் பாடல் எண் அகத்திய கேள்தன் 125 அறலிடு சாணறவதன் 414 அகத்தியல்பு கேள்முனியே! 358 அற்கனனன் மேதை அகத்திறையி லிரதமும் 141 அற்கானமன் முக்குளம் அகளங்கன் சிவையூண் அற்பகையில் அறமிலது அதர்மகர்மி நேத்திர அற்பதி லக்கனக்கோள் அதலுவிறை யண்ணுலு 91 அறுமீனே ராடரவு அதனுரைத்தாண்பென அனல்வீடொன்றாக 335 அதன்மரி ரம்டொன்றே அனல்முத லேழேழா அத்தமயன் கோன்மால் ஆகினமூன்றற்றீ அத்தமுதல் ஐந்தரன் 383 ஆகு தலத்திவி 289 அதிகண்டம் வச்சிரம் ஆகுமனைக் கிந்திர அதிபதிகா ரகர்சுபர் ஆகுவதின்பாற்கோன் அதிபதிபேர்க் கவரவர் ஆந்தைகிளைகூட்டல் அதிபெலமாய இறை ஆண்டுதய வாரமுதல் அமர்வலவன் கோட் ஆதவனேர் சனியீறா 301 அம்புலியர் தவனிவர் 199 ஆதிமுதற் குபதேச 1(பாயி.) அம்மதின்கோள் தீய ஆதியுளத்திறைவரின் அம்மனையெட்டசிதனில் 180 ஆமன்விதுவலவாம் அம்மிறைகை மான்தலை 394 ஆயமதற் கானனமும் அம்முதலோர் நான்கதுவும் ஆயமிசையவர்கூடி 130 அரியலவன் இரவிமதி ஆயுவகட்டிக் கிறை அருக்கன் முதல் பாவர் ஆயுவு தேய்பிறை அலமதிகம் வடக்க ஆரன்முதல் சனி அல்லளகம் கனலும் ஆளதனுக்கனையா 169 அல்லிறைநேர் சாலரை ஆறதற் கானவன் அவகாரத்தியல் பய ஆறிரண்டை நான்கெ 122 அவமதிதுற்சிகி ஆறினைக் கீறனை அவமானத் தீலுறை ஆன்முதனான் காலியுழ அவமிலர் கேந்திர இசையிவை யமர அவரவருக் குரைத்த 292 இடத்தியங்குமான் அவனி சமமாக இட பமரி ஆடலவன் அவனி சுதகிதன் இடமமரிவை முதலா அவனி யுதயப் புருடர் இதமுளபேர்க் காறிரண் அவ்வகி வாத்தியமும் இப்பவுமன் முதலவ அவ்வையவட்கிளைய 6(பா) இப்புரமனங்கிச 374 149 106 172 17 318 248 184 127 306 1தப்ப்புருடா 288 2) 227
316 357 313 19 372 225 பாடல் முதற்குறிப்பு அகராதி பாடல் எண் பாடல் எண் அகத்திய கேள்தன் 125 அறலிடு சாணறவதன் 414 அகத்தியல்பு கேள்முனியே ! 358 அற்கனனன் மேதை அகத்திறையி லிரதமும் 141 அற்கானமன் முக்குளம் அகளங்கன் சிவையூண் அற்பகையில் அறமிலது அதர்மகர்மி நேத்திர அற்பதி லக்கனக்கோள் அதலுவிறை யண்ணுலு 91 அறுமீனே ராடரவு அதனுரைத்தாண்பென அனல்வீடொன்றாக 335 அதன்மரி ரம்டொன்றே அனல்முத லேழேழா அத்தமயன் கோன்மால் ஆகினமூன்றற்றீ அத்தமுதல் ஐந்தரன் 383 ஆகு தலத்திவி 289 அதிகண்டம் வச்சிரம் ஆகுமனைக் கிந்திர அதிபதிகா ரகர்சுபர் ஆகுவதின்பாற்கோன் அதிபதிபேர்க் கவரவர் ஆந்தைகிளைகூட்டல் அதிபெலமாய இறை ஆண்டுதய வாரமுதல் அமர்வலவன் கோட் ஆதவனேர் சனியீறா 301 அம்புலியர் தவனிவர் 199 ஆதிமுதற் குபதேச 1 ( பாயி . ) அம்மதின்கோள் தீய ஆதியுளத்திறைவரின் அம்மனையெட்டசிதனில் 180 ஆமன்விதுவலவாம் அம்மிறைகை மான்தலை 394 ஆயமதற் கானனமும் அம்முதலோர் நான்கதுவும் ஆயமிசையவர்கூடி 130 அரியலவன் இரவிமதி ஆயுவகட்டிக் கிறை அருக்கன் முதல் பாவர் ஆயுவு தேய்பிறை அலமதிகம் வடக்க ஆரன்முதல் சனி அல்லளகம் கனலும் ஆளதனுக்கனையா 169 அல்லிறைநேர் சாலரை ஆறதற் கானவன் அவகாரத்தியல் பய ஆறிரண்டை நான்கெ 122 அவமதிதுற்சிகி ஆறினைக் கீறனை அவமானத் தீலுறை ஆன்முதனான் காலியுழ அவமிலர் கேந்திர இசையிவை யமர அவரவருக் குரைத்த 292 இடத்தியங்குமான் அவனி சமமாக இட பமரி ஆடலவன் அவனி சுதகிதன் இடமமரிவை முதலா அவனி யுதயப் புருடர் இதமுளபேர்க் காறிரண் அவ்வகி வாத்தியமும் இப்பவுமன் முதலவ அவ்வையவட்கிளைய 6 ( பா ) இப்புரமனங்கிச 374 149 106 172 17 318 248 184 127 306 1தப்ப்புருடா 288 2 ) 227