குமாரசுவாமியம்

186 அபிமானம் இவை உடையவன். மதி, குரு, சனி கூடில் விருத்தை நாயகன், வாய் சாலகன். மதி, சுக்கிரன், சனி கூடில் புரோகிதன், நல்லவன். இதன் மேல் மூன்று போகூடும் பலன் சொல்லுவோம். பேரதிக நல்லபுத்தி ராசவசி யனுமாம் பிரக்யாதி அழகுகள மிவனது பெற் றிலனாம் சீரலதிலா சைசதாநித் திரையனாம் சிசியும் திடமனதும் உளனாம்பொல் லாதகளத் திரனாய் வாரமறி விசைதனலா பஞ்செவிமந் தமுமாம் வங்கிசபூச் சியன்தனவா னாம்விடமார்க்கமும் போரதிகன் சனப்பகையாம் புவிமகள்மாம் பொன்னர் புதன்கவியே மன்மதியைப் பொருந்த சற்கித் நே,ே 229 மதி, சேய், புதன், குரு கூடில் பிரபலன், நல்ல புத்தி உடையவன், இராச வசியன். மதி, சேய், புதன், எக்கிரன் கூடில் கீர்த்திமான், ரூப களத்திரன், அழகில்லாதவன். மர், சேய், புதன், சனி கூடில் துராசை, சதா நித்திரை உடையவள். மதி, கேப், குரு, சுக்கிரன் கூடில் சுகி, மனோதிடன். மதி, சேய், குரு, சனி கூடில் பொல்லாத களத்திரம் உடையவன். மதி, சேப், சக்கிரன், சனிகூடில் அன்பு, அறிவு, கீர்த்தி, தனலாம், செலிமந்தம் இபை உடையவன். மதி, புதன், குரு சுக்கிரன் கூடில் பந்துசன பூச்சியன் வான். மதி, புதன், குரு, சனி கூடில் விடமார்க்கன். மதி, புதன் சுக்கிரன், சனி கூடில் வெகுகலகம், சனப்பகை உடையன். திறற்கோடன் துக்கி பொல்லா தவனாகும் மதியைக் சீவன்முதல் மூவர்களும் சேரிலிவைத் தீரப் பிறைச்சேர்வ நால்வரெனில் தனங்குலநல் லவனாம் பெரியவனாம் மீதுலனாம் பிச்சகனாமீ துளனாம் குறைத்தேக னாகுமைவர் கூடில்அண்டத் தளவும் குணிக்குமறி வுடையனழக் குடையவனாம் இதன்மேல் பொறைப்போதற் கொருதனைய மான்முதனே கால்பால் பொருந்துதல்கேள் என்றனன்சந் தனப்பொருப்புத் தலலோ. 230 மதி, குரு, சுக்கிரன், சனி கூடில் திறக்கேடன், பொல்லாதவன், துக்கி. இதன் மேல் நான்குபேர்ட்டில் பலன்
186 அபிமானம் இவை உடையவன் . மதி குரு சனி கூடில் விருத்தை நாயகன் வாய் சாலகன் . மதி சுக்கிரன் சனி கூடில் புரோகிதன் நல்லவன் . இதன் மேல் மூன்று போகூடும் பலன் சொல்லுவோம் . பேரதிக நல்லபுத்தி ராசவசி யனுமாம் பிரக்யாதி அழகுகள மிவனது பெற் றிலனாம் சீரலதிலா சைசதாநித் திரையனாம் சிசியும் திடமனதும் உளனாம்பொல் லாதகளத் திரனாய் வாரமறி விசைதனலா பஞ்செவிமந் தமுமாம் வங்கிசபூச் சியன்தனவா னாம்விடமார்க்கமும் போரதிகன் சனப்பகையாம் புவிமகள்மாம் பொன்னர் புதன்கவியே மன்மதியைப் பொருந்த சற்கித் நே
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/ocr-tool/view.php on line 108

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/ocr-tool/view.php on line 109

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/ocr-tool/view.php on line 110
229 மதி சேய் புதன் குரு கூடில் பிரபலன் நல்ல புத்தி உடையவன் இராச வசியன் . மதி சேய் புதன் எக்கிரன் கூடில் கீர்த்திமான் ரூப களத்திரன் அழகில்லாதவன் . மர் சேய் புதன் சனி கூடில் துராசை சதா நித்திரை உடையவள் . மதி கேப் குரு சுக்கிரன் கூடில் சுகி மனோதிடன் . மதி சேய் குரு சனி கூடில் பொல்லாத களத்திரம் உடையவன் . மதி சேப் சக்கிரன் சனிகூடில் அன்பு அறிவு கீர்த்தி தனலாம் செலிமந்தம் இபை உடையவன் . மதி புதன் குரு சுக்கிரன் கூடில் பந்துசன பூச்சியன் வான் . மதி புதன் குரு சனி கூடில் விடமார்க்கன் . மதி புதன் சுக்கிரன் சனி கூடில் வெகுகலகம் சனப்பகை உடையன் . திறற்கோடன் துக்கி பொல்லா தவனாகும் மதியைக் சீவன்முதல் மூவர்களும் சேரிலிவைத் தீரப் பிறைச்சேர்வ நால்வரெனில் தனங்குலநல் லவனாம் பெரியவனாம் மீதுலனாம் பிச்சகனாமீ துளனாம் குறைத்தேக னாகுமைவர் கூடில்அண்டத் தளவும் குணிக்குமறி வுடையனழக் குடையவனாம் இதன்மேல் பொறைப்போதற் கொருதனைய மான்முதனே கால்பால் பொருந்துதல்கேள் என்றனன்சந் தனப்பொருப்புத் தலலோ . 230 மதி குரு சுக்கிரன் சனி கூடில் திறக்கேடன் பொல்லாதவன் துக்கி . இதன் மேல் நான்குபேர்ட்டில் பலன்