குமாரசுவாமியம்

பாவகப்பலசேகரம் புவனப்பிரிதிவி ஓராசாரம் ரத்னகோசம் சந்ராபரணவோரை ஞானப்பிரிதிவி கல்பலதை பூர்வபராசரியம் யோகாருணவம் யோகசதமஞ்சரி லீலாவதி 31. ஜாதக பாரிஜாதம் அட்டவர்க்கம் காலசக்கரம் 11. நரசக்கரம் நவநிதியம் அரிட்ட நவநீதம் வாரமேரை சாராவளி கிஷ்ணீயம் உத்தரபாராசரியம் ஆரியபுடம் பலதாவித பிரபலம் முகூர்த்த மாதவியம் விதிலபிதம் 34. சாந்தப்படாம் 35. விகணிதம் 36. குட்டாகாரம் 37. அண்டகோளப்பகுதி 38. பூகோளகை பஞ்சபக்ஷி சரநூல் திரிமல சம்பிரதாயம் மனோமாண்டவியம் 43. தினமுகூர்த்தத்திரையம் 44. . மதத்துள்ளது 45. தெரிசனை 46. சொற்பனம் 47. சகுனம் 48. காதல் சித்தாந்தம் 18. வாக்கியம் பரகிதம் சவுரிய பராக்கிரமம் கேரளிலம்பாகம் காலமறிதல் 23. காலப்ரகாசி 24. ஸ்ரீபதி ஆகிய 48 நூல்களைக் கூறியுள்ளார்.
பாவகப்பலசேகரம் புவனப்பிரிதிவி ஓராசாரம் ரத்னகோசம் சந்ராபரணவோரை ஞானப்பிரிதிவி கல்பலதை பூர்வபராசரியம் யோகாருணவம் யோகசதமஞ்சரி லீலாவதி 31 . ஜாதக பாரிஜாதம் அட்டவர்க்கம் காலசக்கரம் 11 . நரசக்கரம் நவநிதியம் அரிட்ட நவநீதம் வாரமேரை சாராவளி கிஷ்ணீயம் உத்தரபாராசரியம் ஆரியபுடம் பலதாவித பிரபலம் முகூர்த்த மாதவியம் விதிலபிதம் 34 . சாந்தப்படாம் 35 . விகணிதம் 36 . குட்டாகாரம் 37 . அண்டகோளப்பகுதி 38 . பூகோளகை பஞ்சபக்ஷி சரநூல் திரிமல சம்பிரதாயம் மனோமாண்டவியம் 43 . தினமுகூர்த்தத்திரையம் 44 . . மதத்துள்ளது 45 . தெரிசனை 46 . சொற்பனம் 47 . சகுனம் 48 . காதல் சித்தாந்தம் 18 . வாக்கியம் பரகிதம் சவுரிய பராக்கிரமம் கேரளிலம்பாகம் காலமறிதல் 23 . காலப்ரகாசி 24 . ஸ்ரீபதி ஆகிய 48 நூல்களைக் கூறியுள்ளார் .