குமாரசுவாமியம்

போதகரங்கி ராமரத்ரி மரீசி புருகுச்சர் புகர்சவுனர் சவுகர்காசிபரிவர்புத்தியினால் ஏதெனினும் கவர்கடங்கட்கியன்றதுமாத் திரங்கற் றிவ்வுலகில் இவர்முதலோர் சொனதபரி மிதமே”. (பாயிரம் : 1) என்ற பாயிரப் பாடலில் இனர், வசிட்டர், கற்கர், யவனர், ரோமசர், பராசர், மது, நாரதர், வியாசர், போதகர், அங்கிராமர், அத்திரி, மரீசி, புருகு, சர்புகர், சவுனர், சவுனகர், காசியபர் ஆகியோரைக் குறிப்பிட்டு அவர்கள் இயற்றிய நூல்களையும் பட்டியலிட்டுக் காட்டுகின்றார். மேலும், "இவர்களுரைத்தனவோரைசாரம்ரத்ன கோசம் இந்துவணி வோரைமெயஞ்ஞானப்ரிதி வியோக வுவரிசத மஞ்சரிலீலாவதிசாதககற் போதனமெண்வர்க்கமெம் சக்கரமெய்க் குதையம் நவநிதிய மரிட்டநவ நீதம்வார மேரை நயவல்கிருஷ்ணைசித்தாந்தம் வாக்கியமின் னனவெஞ் சவுரியபராக்கிரமங் கேரளிலம் பாகம் தாற்காலத்தறிவது பிரகாசிச்சீபதியே”. (பாயிரம் : 2) “பதிபலசேகரம்புவனப்பிரிதிவிகற்பலதை பராசரிரு வாசரிய மார்ய புடம் பலதா விதப்ரபல முகுர்த்தவிதானத்துளமா விதயம் விதிலபிதஞ்சாந்திபடாம் விகணிதங்குட்டுணவஞ் சிதப்படத்தி யல்புடவித் திறமைம்புட் சரமத் திரிமலமனோமன்னர் தினமுகுர்த்தத் திரைய மதத்துளது தெரிசனஞ்சொற் பனஞ்சகுனங் காதல் மற்றவைமுன்னாளுளவிந்நாளினும்மற்றுளவே”. (பாயிரம்: 1) என முன்னாளில் விளங்கிய நூல்கள்,
போதகரங்கி ராமரத்ரி மரீசி புருகுச்சர் புகர்சவுனர் சவுகர்காசிபரிவர்புத்தியினால் ஏதெனினும் கவர்கடங்கட்கியன்றதுமாத் திரங்கற் றிவ்வுலகில் இவர்முதலோர் சொனதபரி மிதமே . ( பாயிரம் : 1 ) என்ற பாயிரப் பாடலில் இனர் வசிட்டர் கற்கர் யவனர் ரோமசர் பராசர் மது நாரதர் வியாசர் போதகர் அங்கிராமர் அத்திரி மரீசி புருகு சர்புகர் சவுனர் சவுனகர் காசியபர் ஆகியோரைக் குறிப்பிட்டு அவர்கள் இயற்றிய நூல்களையும் பட்டியலிட்டுக் காட்டுகின்றார் . மேலும் இவர்களுரைத்தனவோரைசாரம்ரத்ன கோசம் இந்துவணி வோரைமெயஞ்ஞானப்ரிதி வியோக வுவரிசத மஞ்சரிலீலாவதிசாதககற் போதனமெண்வர்க்கமெம் சக்கரமெய்க் குதையம் நவநிதிய மரிட்டநவ நீதம்வார மேரை நயவல்கிருஷ்ணைசித்தாந்தம் வாக்கியமின் னனவெஞ் சவுரியபராக்கிரமங் கேரளிலம் பாகம் தாற்காலத்தறிவது பிரகாசிச்சீபதியே . ( பாயிரம் : 2 ) பதிபலசேகரம்புவனப்பிரிதிவிகற்பலதை பராசரிரு வாசரிய மார்ய புடம் பலதா விதப்ரபல முகுர்த்தவிதானத்துளமா விதயம் விதிலபிதஞ்சாந்திபடாம் விகணிதங்குட்டுணவஞ் சிதப்படத்தி யல்புடவித் திறமைம்புட் சரமத் திரிமலமனோமன்னர் தினமுகுர்த்தத் திரைய மதத்துளது தெரிசனஞ்சொற் பனஞ்சகுனங் காதல் மற்றவைமுன்னாளுளவிந்நாளினும்மற்றுளவே . ( பாயிரம் : 1 ) என முன்னாளில் விளங்கிய நூல்கள்