குமாரசுவாமியம்

93| இடவோட்டுச்சக்கரம் உரோகிணி, மகம், விசாகம், திருவோணம் ஒன்றாங்கால் | 12 |11| 10 | 9|8|7| 6 | 5|4 இரண்டாங்கால் | 3 | 2 |1 | 9 | 10 11 மூன்றாங்கால் | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 11 10 நான்காம் கால் 9 10 11 12 1 2 3 1514 மிருகசிரம், பூரம், அனுஷம், அவிட்டம் ஒன்றாங்கால் இரண்டாங்கால் | 6 | 7 | 8 || | 12] 11) 10] 9 8 | 7 119 மூன்றாங்கால் நான்காம் கால் 1 நான்காம் கால் 2 1/2 4 78 திருவாதிரை, உத்தரம், கேட்டை , சதயம் | 12| 8 | 7 | 3 || 4 | 5 ஒன்றாங்கால் இரண்டாங்கால் 7 | 8 | 12|11| 10 9 | 8 | 7 மூன்றாங்கால் | 6 3 | 2 |1 9 | 10 11 | நான்காம் கால் | 12 1 2 3 4 5 6 7 91 அவகாரத் தியல்பயநோ ரிவைவரை வலவோட் டாதிமுதல் நடுவிரண்டாங் காலளவு மாந்தொந் துவநேரா றொருமூன்று மீனிடமாம் வின்னேர் சொல்வதிட மாமொருநேர் மற்றுளதுக் குளதாம் தவளநடைக் கரிவைகுளிந் தபனனிலவீ ணையுமாம் தகர்தலுமீன் விருச்சிகமும் தனுதகர்தேள் கயலும் இவை அரிமா வென்றுமிரு துற்கதிநேர்க் குளதாம் இதன்மேன்மா திசைக்குளது இசைப்பதகத் தியனே. 88
93 | இடவோட்டுச்சக்கரம் உரோகிணி மகம் விசாகம் திருவோணம் ஒன்றாங்கால் | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 இரண்டாங்கால் | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 11 மூன்றாங்கால் | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 11 10 நான்காம் கால் 9 10 11 12 1 2 3 1514 மிருகசிரம் பூரம் அனுஷம் அவிட்டம் ஒன்றாங்கால் இரண்டாங்கால் | 6 | 7 | 8 | | | 12 ] 11 ) 10 ] 9 8 | 7 119 மூன்றாங்கால் நான்காம் கால் 1 நான்காம் கால் 2 1 / 2 4 78 திருவாதிரை உத்தரம் கேட்டை சதயம் | 12 | 8 | 7 | 3 | | 4 | 5 ஒன்றாங்கால் இரண்டாங்கால் 7 | 8 | 12 | 11 | 10 9 | 8 | 7 மூன்றாங்கால் | 6 3 | 2 | 1 9 | 10 11 | நான்காம் கால் | 12 1 2 3 4 5 6 7 91 அவகாரத் தியல்பயநோ ரிவைவரை வலவோட் டாதிமுதல் நடுவிரண்டாங் காலளவு மாந்தொந் துவநேரா றொருமூன்று மீனிடமாம் வின்னேர் சொல்வதிட மாமொருநேர் மற்றுளதுக் குளதாம் தவளநடைக் கரிவைகுளிந் தபனனிலவீ ணையுமாம் தகர்தலுமீன் விருச்சிகமும் தனுதகர்தேள் கயலும் இவை அரிமா வென்றுமிரு துற்கதிநேர்க் குளதாம் இதன்மேன்மா திசைக்குளது இசைப்பதகத் தியனே . 88