குமாரசுவாமியம்

73) கிரகத்தை இருக்கும் கிரகம் வெல்லும். வக்கிரத்துக்கு இருப்பவனும் நடப்பவனும் வெல்லுவன். வக்கிரனெல் சிகிசிவப்பாம் பொன்னதுமால் பச்சை மதிசிதன்பாள் மற்றசிதம் மறுவிடைகம் முதுகு கைக்கொடுக்தந் தோண்முகங்கள் வான்கழலக் கதிர்நேர் கனலிரவி முன்பரவு கனக்கனெக்கா லமும்பொன் சுக்கிரன்மத் தியிலிகடையின் மற்றவராம் சம்பத் துடையவர்தோற் றஞ்சுகனேர் துணையினைமற் றவராய் அக்கிரம நடுச்சரமா மேன்முகம்பால் கீழ்நே ராய்க்கவிழ்தல் குறுக்கிரவி யாய்நவினோக் கதற்கே. 63 சேய், இரவி, கேது - சிவப்பு; வியாழன்- பொன்னிறம்; புதன்- பச்சை; சந்திரன், சுக்கிரன் - வெளுப்பு; சனி, இராகு-கருப்பாம். இரவிக்கு இடையிலும், மதிக்கு சிரசிலும், சேய்க்கு முதுகிலும், புதனுக்குக் கைமூலத்திலும், வியாழனுக்குத் தோளிலும், சுக்கிரனுக்கு முகத்திலும், சனிக்கு தொடையிலும், இராகு - கேதுவுக்குக் காலிலும் மறுவாம். சேய், இரவி முன்பும் ; இராகு , புதன் எந்தக் காலமும்; குரு, சுக்கிரன் நடுவிலும்; சனி, மதி கேது அந்தியத்திலும் பலன் கொடுப்பார்கள். சனி, இரவி - பிரிட்டோதயம்; மதி, சேய் குறுக்கோதயம்; புதன், குரு, சுக்கிரன் - சிரசோதயமாம். இரவிக்கு மேல் பார்வை, மதிக்கு எதிர்பார்வை, சேய்க்குப் பக்கப்பார்வை, புதனுக்குக் கீழ்ப்பார்வை, குருவுக்கு நேர்பார்வை, சுக்கிரனுக்குக் கவிழ்தல் பார்வை, சனிக்குக் குறுக்குப் பார்வை. நவில்வதறி ஒன்று முதல் ஐந்தளவும் அசிதன் நாரிகள்சேய் பார்க்கவன்பொன் னாமானேர் நடுக்கீழ்ச் செவியலது பருத்துயர்ந்த தெரிவையரில் குறுக திடசதுரம் வளைந்துயர்ந்த நிரனெடிதல் குடில் இவையிலுரைத் தனவலது சமமெனலல் லிரவி ஈன்றவனுக் கருகனனைக் கெல்விதுப் பெயர்தான் சவுரிசிதற் குளதிவாக டந்தையகி சிகியாய் சாற்றிவர்கள் நாற்காலோ சனப்பேர்நோக் கதற்கே. 64
73 ) கிரகத்தை இருக்கும் கிரகம் வெல்லும் . வக்கிரத்துக்கு இருப்பவனும் நடப்பவனும் வெல்லுவன் . வக்கிரனெல் சிகிசிவப்பாம் பொன்னதுமால் பச்சை மதிசிதன்பாள் மற்றசிதம் மறுவிடைகம் முதுகு கைக்கொடுக்தந் தோண்முகங்கள் வான்கழலக் கதிர்நேர் கனலிரவி முன்பரவு கனக்கனெக்கா லமும்பொன் சுக்கிரன்மத் தியிலிகடையின் மற்றவராம் சம்பத் துடையவர்தோற் றஞ்சுகனேர் துணையினைமற் றவராய் அக்கிரம நடுச்சரமா மேன்முகம்பால் கீழ்நே ராய்க்கவிழ்தல் குறுக்கிரவி யாய்நவினோக் கதற்கே . 63 சேய் இரவி கேது - சிவப்பு ; வியாழன் - பொன்னிறம் ; புதன் - பச்சை ; சந்திரன் சுக்கிரன் - வெளுப்பு ; சனி இராகு - கருப்பாம் . இரவிக்கு இடையிலும் மதிக்கு சிரசிலும் சேய்க்கு முதுகிலும் புதனுக்குக் கைமூலத்திலும் வியாழனுக்குத் தோளிலும் சுக்கிரனுக்கு முகத்திலும் சனிக்கு தொடையிலும் இராகு - கேதுவுக்குக் காலிலும் மறுவாம் . சேய் இரவி முன்பும் ; இராகு புதன் எந்தக் காலமும் ; குரு சுக்கிரன் நடுவிலும் ; சனி மதி கேது அந்தியத்திலும் பலன் கொடுப்பார்கள் . சனி இரவி - பிரிட்டோதயம் ; மதி சேய் குறுக்கோதயம் ; புதன் குரு சுக்கிரன் - சிரசோதயமாம் . இரவிக்கு மேல் பார்வை மதிக்கு எதிர்பார்வை சேய்க்குப் பக்கப்பார்வை புதனுக்குக் கீழ்ப்பார்வை குருவுக்கு நேர்பார்வை சுக்கிரனுக்குக் கவிழ்தல் பார்வை சனிக்குக் குறுக்குப் பார்வை . நவில்வதறி ஒன்று முதல் ஐந்தளவும் அசிதன் நாரிகள்சேய் பார்க்கவன்பொன் னாமானேர் நடுக்கீழ்ச் செவியலது பருத்துயர்ந்த தெரிவையரில் குறுக திடசதுரம் வளைந்துயர்ந்த நிரனெடிதல் குடில் இவையிலுரைத் தனவலது சமமெனலல் லிரவி ஈன்றவனுக் கருகனனைக் கெல்விதுப் பெயர்தான் சவுரிசிதற் குளதிவாக டந்தையகி சிகியாய் சாற்றிவர்கள் நாற்காலோ சனப்பேர்நோக் கதற்கே . 64