குமாரசுவாமியம்

58 சஷ்டியாம்சம், தேவசாம்சப்பெயர்கள் மதிமயக்கம் பாக்கியங்கே ணாசம்வெகு மானம் வங்கிசக்கே டுற்பாதம் மறலியுரு மகிழ்மாய் வதிதளமற் பகடசுமு கந்தெஷண குரூர மாதண்ட மமலமதி சுபமலத தீதம் ததிமுனரோ ததிசுழல்சந்த் ராங்கமறு தற்காம் சாற்றுசுராங் கிஷம்பாரி சாதமொடுத் தமம்பின் னுதிதருகோ புரமிருகா சனம்பாரா வதம்வா னுலகம்வை சேடிகமை ராவதமிவைக் குளதே. 49 38. மதிமயக்கம் 46. மிருகம் 54. நிருமலம் 39. சௌபாக்கியம் 47. சுசீதளம் 55. சுபம் 40. குலநாசம் 48. திமிரம் 56. அசுபம் 41. முக்கியம் 49. திவா 57. அதிதம் 42. வங்கிசநாசம் 50. சந்திரமுகம் 58. பயோததி 43. உத்பாதம் 51. பிரதெட்சணம் 59. சுழல் 44. காலரூபம் 52. காலக்கினி 60. சந்திரதேசம் 45. சௌமியம் 53. தண்ட ம் இவை அறுபதும் சஷ்டியாம்சப் பெயர்கள். 1. முதல் அம்சம் பாரிசாதம் 5. பாராவதம் 2. உத்தமம் 6. தேவலோகம் 3. கோபுரம் 7. வைசேடிகம் 4. சிங்காசனம் 8. ஐராவதம். இவை எட்டும் தேவதாம்சப் பெயர்களாம் என்றவாறு. வைப்புதய முதலறுப தங்கிஷமீ றளவும் வருஞ்சுபமான் டாய்த்தேவர்ங் கிஷநேர் வருமால் இப்பருதி யிற்சாற்கோள் நடுமீன்கோள் மான்பின் இவைக்கெருவை கேழன்மற்ற தரவூணி ரிருபான்
58 சஷ்டியாம்சம் தேவசாம்சப்பெயர்கள் மதிமயக்கம் பாக்கியங்கே ணாசம்வெகு மானம் வங்கிசக்கே டுற்பாதம் மறலியுரு மகிழ்மாய் வதிதளமற் பகடசுமு கந்தெஷண குரூர மாதண்ட மமலமதி சுபமலத தீதம் ததிமுனரோ ததிசுழல்சந்த் ராங்கமறு தற்காம் சாற்றுசுராங் கிஷம்பாரி சாதமொடுத் தமம்பின் னுதிதருகோ புரமிருகா சனம்பாரா வதம்வா னுலகம்வை சேடிகமை ராவதமிவைக் குளதே . 49 38 . மதிமயக்கம் 46 . மிருகம் 54 . நிருமலம் 39 . சௌபாக்கியம் 47 . சுசீதளம் 55 . சுபம் 40 . குலநாசம் 48 . திமிரம் 56 . அசுபம் 41 . முக்கியம் 49 . திவா 57 . அதிதம் 42 . வங்கிசநாசம் 50 . சந்திரமுகம் 58 . பயோததி 43 . உத்பாதம் 51 . பிரதெட்சணம் 59 . சுழல் 44 . காலரூபம் 52 . காலக்கினி 60 . சந்திரதேசம் 45 . சௌமியம் 53 . தண்ட ம் இவை அறுபதும் சஷ்டியாம்சப் பெயர்கள் . 1 . முதல் அம்சம் பாரிசாதம் 5 . பாராவதம் 2 . உத்தமம் 6 . தேவலோகம் 3 . கோபுரம் 7 . வைசேடிகம் 4 . சிங்காசனம் 8 . ஐராவதம் . இவை எட்டும் தேவதாம்சப் பெயர்களாம் என்றவாறு . வைப்புதய முதலறுப தங்கிஷமீ றளவும் வருஞ்சுபமான் டாய்த்தேவர்ங் கிஷநேர் வருமால் இப்பருதி யிற்சாற்கோள் நடுமீன்கோள் மான்பின் இவைக்கெருவை கேழன்மற்ற தரவூணி ரிருபான்