குமாரசுவாமியம்

57 (6) ஒரு இராசியை முப்பதாகப் பகிர்வது திரிம்சாம்சம். இதற்குச் செவ்வாய்க்கு ஐந்திற்கும், சனிக்கு ஐந்திற்கும், வியாழனுக்கு எட்டிற்கும், புதனுக்கு ஏழிற்கும், சுக்கிரனுக்கு ஐந்திற்குமாக நேர் நடத்துக. இவை புருட இராசியாகில் நேராகவும், ஸ்திரீ இராசியாகில் விகிர்தியுமாக நடத்துக. (7) ஒரு இராசியை அறுபதாகப் பகிர்வது சஷ்டியாம்சம். இது ஒற்றைக்கு நேரும், இரட்டைக்கு விகிர்தியுமாக நடத்துக என்றவாறு. சஷ்டியாம்சம் கோரமவுண் டேவரள கைக்குமன்றுற் கிரியை கோடையின சனக்கோபம் கொடுவிடந்தீ கோதற் றார்தன்மய லாந்தகம்பி ரேதபுரி பாவ மதிதேவம் கணநாதம் மெமரவம் மிரதம் ஏர்மிருது கோமளம்ப்ர பலம்வாச மீசம் இயம்பிறைதி காம்பரம்வா னிறைகவிதை நாசம் பாரதிப மலர்சனிசேய் சதமமிர்த பூரணம்பான் மதியே. 48 1. முதல் அங்கிஷம் 13. அதிதேவம் 26. தேவேந்திரம் கோரம் 14. கணேசம் 27. கவிதை 2. இராக்கதம் 15. காலன் நாசம் 3. தேவம் 16. சர்ப்ப ம் 4. குபேரம் 17. அமிர்தம் 30. கமலம் 5. இராக்கதயோகம் 18. அபிராமம் 31. சனீசுதம் 6. கின்ன ரம் 19. மிருது 32. பவர்த்த கம் 7. இட்டகுலகோரம் 20. கோமளம் 33. அக்னிகோரம் 8. விடம் 21. பிரபலம் எமகண்ட கம் 9. அக்கினி 22. சுவாசம் சுதம் 10. அகங்கம் 23. ஈசம் அமிர்தபூரணம் 11. மாயாந்தகம் 24. வாகீசம் 37. சந்திரம் 12. பிரேதபுரிபாவம் 25. திகம்பரம் சுA 06 மடிN
57 ( 6 ) ஒரு இராசியை முப்பதாகப் பகிர்வது திரிம்சாம்சம் . இதற்குச் செவ்வாய்க்கு ஐந்திற்கும் சனிக்கு ஐந்திற்கும் வியாழனுக்கு எட்டிற்கும் புதனுக்கு ஏழிற்கும் சுக்கிரனுக்கு ஐந்திற்குமாக நேர் நடத்துக . இவை புருட இராசியாகில் நேராகவும் ஸ்திரீ இராசியாகில் விகிர்தியுமாக நடத்துக . ( 7 ) ஒரு இராசியை அறுபதாகப் பகிர்வது சஷ்டியாம்சம் . இது ஒற்றைக்கு நேரும் இரட்டைக்கு விகிர்தியுமாக நடத்துக என்றவாறு . சஷ்டியாம்சம் கோரமவுண் டேவரள கைக்குமன்றுற் கிரியை கோடையின சனக்கோபம் கொடுவிடந்தீ கோதற் றார்தன்மய லாந்தகம்பி ரேதபுரி பாவ மதிதேவம் கணநாதம் மெமரவம் மிரதம் ஏர்மிருது கோமளம்ப்ர பலம்வாச மீசம் இயம்பிறைதி காம்பரம்வா னிறைகவிதை நாசம் பாரதிப மலர்சனிசேய் சதமமிர்த பூரணம்பான் மதியே . 48 1 . முதல் அங்கிஷம் 13 . அதிதேவம் 26 . தேவேந்திரம் கோரம் 14 . கணேசம் 27 . கவிதை 2 . இராக்கதம் 15 . காலன் நாசம் 3 . தேவம் 16 . சர்ப்ப ம் 4 . குபேரம் 17 . அமிர்தம் 30 . கமலம் 5 . இராக்கதயோகம் 18 . அபிராமம் 31 . சனீசுதம் 6 . கின்ன ரம் 19 . மிருது 32 . பவர்த்த கம் 7 . இட்டகுலகோரம் 20 . கோமளம் 33 . அக்னிகோரம் 8 . விடம் 21 . பிரபலம் எமகண்ட கம் 9 . அக்கினி 22 . சுவாசம் சுதம் 10 . அகங்கம் 23 . ஈசம் அமிர்தபூரணம் 11 . மாயாந்தகம் 24 . வாகீசம் 37 . சந்திரம் 12 . பிரேதபுரிபாவம் 25 . திகம்பரம் சுA 06 மடிN