குமாரசுவாமியம்

179 179 19 221 226 228 229 229 231 233 235 244 255 259 271 275 26. பன்னிரண்டாம் பாவகப் படலம் 27. கிரக சேகரப் படலம் 28. யோகாதிசயப் படலம் மகாதிசைப் படலம் கோசார பலப்படலம் வருஷபலப் படலம் மாதபலப் படலம் தினபலப் படலம் 34. காலசக்கர நரசக்கர பலப்படலம் அட்டவர்க்கப்பல படலம் சமுதாயபலப் படலம் 37. மாதர் சாதகப்படலம் இ. முகூர்த்த காண்டம் தினாதி சுபாசுபப் படலம் மணாதிப் பொருத்தப்படலம் யாத்திரைப் படலம் கிரகவியல் படலம் குளங்கூவல் படலம் சதாமுகூர்த்தப்படலம் ஈ. சிந்தனா காண்டம் 284 பலஞாபகப் படலம் சோரபலப் படலம் 46. முஷ்டிபலப் படலம் 47. சிந்தனாபலப் படலம் 48. உலகியல் படலம் சொற்பனபலப் படலம் 50. காலமறிதல் படலம் திரிமல சம்பிரதாயப் படலம் 52. தெரிசனாபலப் படலம் காதல்பலப் படலம் பதனபலப் படலம் செய்யுள் முதல் குறிப்பு அகராதி சிறப்புப் பாயிரம் (பழைய பதிப்பு) துணைநூல் பட்டியல் 277 281 284 288 289 291 294 302 304 306 308 313 316 332
179 179 19 221 226 228 229 229 231 233 235 244 255 259 271 275 26 . பன்னிரண்டாம் பாவகப் படலம் 27 . கிரக சேகரப் படலம் 28 . யோகாதிசயப் படலம் மகாதிசைப் படலம் கோசார பலப்படலம் வருஷபலப் படலம் மாதபலப் படலம் தினபலப் படலம் 34 . காலசக்கர நரசக்கர பலப்படலம் அட்டவர்க்கப்பல படலம் சமுதாயபலப் படலம் 37 . மாதர் சாதகப்படலம் . முகூர்த்த காண்டம் தினாதி சுபாசுபப் படலம் மணாதிப் பொருத்தப்படலம் யாத்திரைப் படலம் கிரகவியல் படலம் குளங்கூவல் படலம் சதாமுகூர்த்தப்படலம் . சிந்தனா காண்டம் 284 பலஞாபகப் படலம் சோரபலப் படலம் 46 . முஷ்டிபலப் படலம் 47 . சிந்தனாபலப் படலம் 48 . உலகியல் படலம் சொற்பனபலப் படலம் 50 . காலமறிதல் படலம் திரிமல சம்பிரதாயப் படலம் 52 . தெரிசனாபலப் படலம் காதல்பலப் படலம் பதனபலப் படலம் செய்யுள் முதல் குறிப்பு அகராதி சிறப்புப் பாயிரம் ( பழைய பதிப்பு ) துணைநூல் பட்டியல் 277 281 284 288 289 291 294 302 304 306 308 313 316 332