குமாரசுவாமியம்

48 | 5. இராசி சரித்திரப் படலம் இரவிமுதலானவர்களுக்கு ஆட்சி, உச்சம், நீசம், பகை, நட்பு வீடுகள் அரியலவன் இரவிமதிக் கருணனிர சதஞ்சேர் அமரர் குரு சனியவர்கட் கவலம்வல மாக இருபுறமும் ஒவ்வொரின்னே ரிதில்சனிசேய்க் கிடமற் றெய்துதன்மற் றவர்க்காட்சி யில்லனுமற் றிலமாம் ஒருவிடைபெண் கயல்கலைநண் டோர்துலைமுன் போனே உச்சமிவைக் கேழவம்பாம் புக்குறவா டரியாம் தெரிவையிலான் அலவனுச்சம் சிகிக்கிவைநேர் மிக்கு தீதிலவர் பகைநீசம் தீர்க்குமின்மித் திரமே. 40 கிரகம் நட்பு | ஆட்சி விடுதி | உச்சம் | நீசம் | பகை வீடு சூரியன் | சிம்மம் மேடம் துலாம் |மகரம் விருச்சி திங்கள் | கடகம் இடபம் விருச்சி இல்லை | தனுசு சிங்கம் செவ்வாய் மேடம் (விருச்சி (மகரம் (கடகம் (தனுசு மீனம் புதன் | கன்னி | மிதுனம் கன்னி (மீனம் | மேஷம் |ரிஷபம் துலாம் |வியாழன்) தனுசு (மீனம் (கடகம் (மகரம் (மேஷம் (மேஷம் | கும்பம் விருச்சிக சுக்கிரன் | துலாம் (ரிஷபம் மீனம் (கன்னி |கன்னி மிதுனம் சனி கும்பம் மகரம் (துலாம் மேஷம் |சிங்கம் | ரிஷபம் கன்னி மேடம் சிங்கம் இடபம் விருச்சி கடகம் விருச்சி ரிஷபம் மகரம் கேது | மீனம் துலாம் கும்பம்
48 | 5 . இராசி சரித்திரப் படலம் இரவிமுதலானவர்களுக்கு ஆட்சி உச்சம் நீசம் பகை நட்பு வீடுகள் அரியலவன் இரவிமதிக் கருணனிர சதஞ்சேர் அமரர் குரு சனியவர்கட் கவலம்வல மாக இருபுறமும் ஒவ்வொரின்னே ரிதில்சனிசேய்க் கிடமற் றெய்துதன்மற் றவர்க்காட்சி யில்லனுமற் றிலமாம் ஒருவிடைபெண் கயல்கலைநண் டோர்துலைமுன் போனே உச்சமிவைக் கேழவம்பாம் புக்குறவா டரியாம் தெரிவையிலான் அலவனுச்சம் சிகிக்கிவைநேர் மிக்கு தீதிலவர் பகைநீசம் தீர்க்குமின்மித் திரமே . 40 கிரகம் நட்பு | ஆட்சி விடுதி | உச்சம் | நீசம் | பகை வீடு சூரியன் | சிம்மம் மேடம் துலாம் | மகரம் விருச்சி திங்கள் | கடகம் இடபம் விருச்சி இல்லை | தனுசு சிங்கம் செவ்வாய் மேடம் ( விருச்சி ( மகரம் ( கடகம் ( தனுசு மீனம் புதன் | கன்னி | மிதுனம் கன்னி ( மீனம் | மேஷம் | ரிஷபம் துலாம் | வியாழன் ) தனுசு ( மீனம் ( கடகம் ( மகரம் ( மேஷம் ( மேஷம் | கும்பம் விருச்சிக சுக்கிரன் | துலாம் ( ரிஷபம் மீனம் ( கன்னி | கன்னி மிதுனம் சனி கும்பம் மகரம் ( துலாம் மேஷம் | சிங்கம் | ரிஷபம் கன்னி மேடம் சிங்கம் இடபம் விருச்சி கடகம் விருச்சி ரிஷபம் மகரம் கேது | மீனம் துலாம் கும்பம்