குமாரசுவாமியம்

39 | சுக்கிர ஓரை, 13. புத ஓரை, 14. சந்திர ஓரை, 15. சனி ஓரை, 16. வியாழ ஓரை, 17. செவ்வாய் ஓரை, 18. சூரிய ஓரை, 19. சுக்கிர ஓரை, 20. புத ஓரை, 21. சந்திர ஓரை, 22. சனி ஓரை, 23. வியாழ ஓரை, 24. செவ்வாய் ஓரை. இவற்றிற்கெல்லாம் ஓரை ஒன்றிற்கு 2/2 நாழிகையாகக் கொள்க. (16) ஞாயிற்றுக்கிழமை உதயம் முதல் 1. தாமச வேளை, 2.சாத்விகம், 3. இராசதம், 4. தாமசம், 5. சாத்விகம், 6. இராசதம், 7. தாமசம், 8. சாத்விகம், 9.இராசதம், 10. தாமசம், 11. சாத்விகம், 12. இராசதம், 13. தாமசம், 14. சாத்விகம், 15. இராசதம், 16. தாமசம், (17) திங்கட்கிழமை உதயம் முதல் 1. சாத்விக வேளை, 2. இராசதம், 3. தாமசம், 4. சாத்விகம், 5. இராசதம், 6. தாமசம், 7. சாத்விகம், 8. இராசதம், 9. தாமசம், 10. சாத்விகம், 11. இராசதம், 12. தாமசம், 13. சாத்விகம், 14. இராசதம், 15. தாமசம், 16. சாத்விகம். (18) செவ்வாய்க்கிழமை உதயம் முதல் 1. இராசத வேளை, 2. தாமசம், 3. சாத்விகம், 4. இராசதம், 5. தாமசம், 6. சாத்விகம், 7. இராசதம், 8. தாமசம், 9. சாத்விகம், 10. இராசதம், 11. தாமசம், 12. சாத்விகம், 13. இராசதம், 14. தாமசம், 15. சாத்விகம், 16. இராசதம். (19) புதன்கிழமைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குச் சொல்லி யிருக்கிற கிரமம் போலவும், வியாழக்கிழமைக்கு திங்கட் கிழமைக்குச் சொல்லியிருக்கிற கிரமம் போலவும், வெள்ளிக்கிழமைக்கு செவ்வாய்க்கிழமைக்குச் சொல்லி யிருக்கிற கிரமம் போலவும் கொள்க. (20) சனிக்கிழமை உதயம் முதல் 1. தாமசவேளை, 2. சாத்விகம், 3. ராசதம், 4. தாமசம், 5. சாத்விகம், 6. ராசதம்,
39 | சுக்கிர ஓரை 13 . புத ஓரை 14 . சந்திர ஓரை 15 . சனி ஓரை 16 . வியாழ ஓரை 17 . செவ்வாய் ஓரை 18 . சூரிய ஓரை 19 . சுக்கிர ஓரை 20 . புத ஓரை 21 . சந்திர ஓரை 22 . சனி ஓரை 23 . வியாழ ஓரை 24 . செவ்வாய் ஓரை . இவற்றிற்கெல்லாம் ஓரை ஒன்றிற்கு 2 / 2 நாழிகையாகக் கொள்க . ( 16 ) ஞாயிற்றுக்கிழமை உதயம் முதல் 1 . தாமச வேளை 2 . சாத்விகம் 3 . இராசதம் 4 . தாமசம் 5 . சாத்விகம் 6 . இராசதம் 7 . தாமசம் 8 . சாத்விகம் 9 . இராசதம் 10 . தாமசம் 11 . சாத்விகம் 12 . இராசதம் 13 . தாமசம் 14 . சாத்விகம் 15 . இராசதம் 16 . தாமசம் ( 17 ) திங்கட்கிழமை உதயம் முதல் 1 . சாத்விக வேளை 2 . இராசதம் 3 . தாமசம் 4 . சாத்விகம் 5 . இராசதம் 6 . தாமசம் 7 . சாத்விகம் 8 . இராசதம் 9 . தாமசம் 10 . சாத்விகம் 11 . இராசதம் 12 . தாமசம் 13 . சாத்விகம் 14 . இராசதம் 15 . தாமசம் 16 . சாத்விகம் . ( 18 ) செவ்வாய்க்கிழமை உதயம் முதல் 1 . இராசத வேளை 2 . தாமசம் 3 . சாத்விகம் 4 . இராசதம் 5 . தாமசம் 6 . சாத்விகம் 7 . இராசதம் 8 . தாமசம் 9 . சாத்விகம் 10 . இராசதம் 11 . தாமசம் 12 . சாத்விகம் 13 . இராசதம் 14 . தாமசம் 15 . சாத்விகம் 16 . இராசதம் . ( 19 ) புதன்கிழமைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குச் சொல்லி யிருக்கிற கிரமம் போலவும் வியாழக்கிழமைக்கு திங்கட் கிழமைக்குச் சொல்லியிருக்கிற கிரமம் போலவும் வெள்ளிக்கிழமைக்கு செவ்வாய்க்கிழமைக்குச் சொல்லி யிருக்கிற கிரமம் போலவும் கொள்க . ( 20 ) சனிக்கிழமை உதயம் முதல் 1 . தாமசவேளை 2 . சாத்விகம் 3 . ராசதம் 4 . தாமசம் 5 . சாத்விகம் 6 . ராசதம்