குமாரசுவாமியம்

38 15. செவ்வாய் ஓரை, 16. சூரிய ஓரை, 17. சுக்கிர ஓரை, 18. புதன் ஓரை, 19. சந்திர ஓரை, 20. சனி ஓரை, 21. வியாழ ஓரை, 22. செவ்வாய் ஓரை, 23. சூரிய ஓரை, 24. சுக்கிர ஓரை. (12) புதன்கிழமை உதயம் முதல் 1. புத ஓரை, 2. சந்திர ஓரை, 3. சனி ஓரை, 4. வியாழ ஓரை, 5. செவ்வாய் ஓரை, 6. சூரிய ஓரை, 7. சுக்கிர ஓரை, 8. புதன் ஓரை, 9. சந்திர ஓரை, 10, சனி ஓரை, 11. வியாழ ஓரை, 12. செவ்வாய் ஓரை, 13. சூரிய ஓரை, 14. சுக்கிர ஓரை, 15. புதன் ஓரை, 16. சந்திர ஓரை, 17. சனி ஓரை, 18. வியாழ ஓரை, 19. செவ்வாய் ஓரை, 20. சூரிய ஓரை, 21. சுக்கிர ஓரை, 22. புத ஓரை, 23. சந்திர ஓரை, 24. சனி ஓரை. (13) வியாழக்கிழமை உதயம் முதல் 1. வியாழ ஓரை, 2. செவ்வாய் ஓரை, 3. சூரிய ஓரை, 4. சுக்கிர ஓரை, 5. புத ஓரை, 6. சந்திர ஓரை, 7. சனி ஓரை, 8. வியாழ ஓரை, 9. செவ்வாய் ஓரை, 10, சூரிய ஓரை, 11. சுக்கிர ஓரை, 12. புத ஓரை, 13. சந்திர ஓரை, 14. சனி ஓரை, 15. வியாழ ஓரை, 16. செவ்வாய் ஓரை, 17. சூரிய ஓரை, 18. சுக்கிர ஓரை, 19. புத ஓரை, 20. சந்திர ஓரை, 21. சனி ஓரை, 22. வியாழ ஒரை, 23. செவ்வாய் ஓரை, 24. சூரிய ஓரை. (14) வெள்ளிக்கிழமை உதயம் முதல் 1. சுக்கிர ஓரை, 2. புத ஓரை, 3. சந்திர ஓரை, 4. சனி ஓரை, 5, வியாழ ஓரை, 6. செவ்வாய் ஓரை, 7. சூரிய ஓரை, 8. சுக்கிர ஓரை, 9. புத ஓரை, 10. சந்திர ஓரை, 11. சனி ஓரை, 12. வியாழ ஓரை, 13. செவ்வாய் ஓரை, 14. சூரிய ஓரை, 15. சுக்கிர ஓரை, 16. புத ஓரை, 17. சந்திர ஓரை, 18. சனி ஓரை, 19. வியாழ ஓரை, 20. செவ்வாய் ஓரை, 21. சூரிய ஓரை, 22. சுக்கிர ஓரை, 23. புத ஓரை, 24. சந்திர ஓரை. (15) சனிக்கிழமை உதயம் முதல் 1. சனி ஓரை, 2. வியாழ ஓரை, 3. செவ்வாய் ஓரை, 4. சூரிய ஓரை, 5. சுக்கிர ஓரை, 6. புத ஓரை, 7. சந்திர ஓரை, 8. சனி ஓரை, 9. வியாழ ஓரை, 10. செவ்வாய் ஓரை, 11. சூரிய ஓரை, 12.
38 15 . செவ்வாய் ஓரை 16 . சூரிய ஓரை 17 . சுக்கிர ஓரை 18 . புதன் ஓரை 19 . சந்திர ஓரை 20 . சனி ஓரை 21 . வியாழ ஓரை 22 . செவ்வாய் ஓரை 23 . சூரிய ஓரை 24 . சுக்கிர ஓரை . ( 12 ) புதன்கிழமை உதயம் முதல் 1 . புத ஓரை 2 . சந்திர ஓரை 3 . சனி ஓரை 4 . வியாழ ஓரை 5 . செவ்வாய் ஓரை 6 . சூரிய ஓரை 7 . சுக்கிர ஓரை 8 . புதன் ஓரை 9 . சந்திர ஓரை 10 சனி ஓரை 11 . வியாழ ஓரை 12 . செவ்வாய் ஓரை 13 . சூரிய ஓரை 14 . சுக்கிர ஓரை 15 . புதன் ஓரை 16 . சந்திர ஓரை 17 . சனி ஓரை 18 . வியாழ ஓரை 19 . செவ்வாய் ஓரை 20 . சூரிய ஓரை 21 . சுக்கிர ஓரை 22 . புத ஓரை 23 . சந்திர ஓரை 24 . சனி ஓரை . ( 13 ) வியாழக்கிழமை உதயம் முதல் 1 . வியாழ ஓரை 2 . செவ்வாய் ஓரை 3 . சூரிய ஓரை 4 . சுக்கிர ஓரை 5 . புத ஓரை 6 . சந்திர ஓரை 7 . சனி ஓரை 8 . வியாழ ஓரை 9 . செவ்வாய் ஓரை 10 சூரிய ஓரை 11 . சுக்கிர ஓரை 12 . புத ஓரை 13 . சந்திர ஓரை 14 . சனி ஓரை 15 . வியாழ ஓரை 16 . செவ்வாய் ஓரை 17 . சூரிய ஓரை 18 . சுக்கிர ஓரை 19 . புத ஓரை 20 . சந்திர ஓரை 21 . சனி ஓரை 22 . வியாழ ஒரை 23 . செவ்வாய் ஓரை 24 . சூரிய ஓரை . ( 14 ) வெள்ளிக்கிழமை உதயம் முதல் 1 . சுக்கிர ஓரை 2 . புத ஓரை 3 . சந்திர ஓரை 4 . சனி ஓரை 5 வியாழ ஓரை 6 . செவ்வாய் ஓரை 7 . சூரிய ஓரை 8 . சுக்கிர ஓரை 9 . புத ஓரை 10 . சந்திர ஓரை 11 . சனி ஓரை 12 . வியாழ ஓரை 13 . செவ்வாய் ஓரை 14 . சூரிய ஓரை 15 . சுக்கிர ஓரை 16 . புத ஓரை 17 . சந்திர ஓரை 18 . சனி ஓரை 19 . வியாழ ஓரை 20 . செவ்வாய் ஓரை 21 . சூரிய ஓரை 22 . சுக்கிர ஓரை 23 . புத ஓரை 24 . சந்திர ஓரை . ( 15 ) சனிக்கிழமை உதயம் முதல் 1 . சனி ஓரை 2 . வியாழ ஓரை 3 . செவ்வாய் ஓரை 4 . சூரிய ஓரை 5 . சுக்கிர ஓரை 6 . புத ஓரை 7 . சந்திர ஓரை 8 . சனி ஓரை 9 . வியாழ ஓரை 10 . செவ்வாய் ஓரை 11 . சூரிய ஓரை 12 .