குமாரசுவாமியம்

37 (7) ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு இரண்டாம் நாழிகையிலும், சனி ஆறாம் நாழிகையிலும், வெள்ளி பத்தாம் நாழிகையிலும், வியான் 14ஆம் நாழிகையிலும், புதன் 18ஆம் நாழிகையிலும், செவ்வாய் 22ஆம் நாழிகையிலும், திங்கள் 26ஆம் நாழிகையிலும் எமகண்டன் உதயமாவான். (8) செவ்வாய்க்கிழமை இரவு இரண்டாம் நாழிகையிலும், திங்கள் ஆறாம் நாழிகையிலும், ஞாயிறு பத்தாம் நாழிகையிலும், சனி 14ஆம் நாழிகையிலும், வெள்ளி 18ஆம் நாழிகையிலும், வியாழள் 22ஆம் நாழிகையிலும், புதன் 26ஆம் நாழிகையிலும் குளிகன் உதயமாவான். இவை இரவுக்காம். (9) ஞாயிற்றுக்கிழமை உதயம் முதல் 1. சூரிய ஓரை, 2. சுக்கிர ஓரை, 3. புத ஓரை, 4, சந்திர ஓரை, 5. சனி ஓரை, 6, வியாழ ஓரை, 7. செவ்வாய் ஓரை, 8. சூரிய ஓரை, 9. சுக்கிர ஓரை, 10, புத ஓரை, 11. சந்திர ஓரை, 12. சனி ஓரை, 13. வியாழ ஓரை, 14. செவ்வாய் ஓரை, 15. சூரிய ஓரை, 16. சுக்கிர ஓரை, 17. புத ஓரை, 18. சந்திர ஓரை, 19. சனி ஓரை, 20. வியாழ ஓரை, 21. செவ்வாய் ஓரை, 22. சூரிய ஓரை, 23. சுக்கிர ஓரை, 24. புத ஓரை. (10) திங்கட்கிழமை உதயம் முதல் 1. சந்திர ஓரை, 2. சனி ஓரை, 3. வியாழ ஓரை, 4. செவ்வாய் ஓரை, 5. சூரிய ஓரை, 6. சுக்கிர ஓரை, 7. புத ஓரை, 8. சந்திர ஓரை, 9. சனி ஓரை, 10, வியாழ ஓரை, 11. செவ்வாய் ஓரை, 12. சூரிய ஓரை, 13. சுக்கிர ஓரை, 14. புத ஓரை, 15. சந்திர ஓரை, 16. சனி ஓரை, 17. வியாழ ஓரை, 18. செவ்வாய் ஓரை, 19. சூரிய ஓரை, 20. சுக்கிர ஓரை, 21. புத ஓரை, 22. சந்திர ஓரை, 23. சனி ஓரை, 24. வியாழ ஓரை. (11) செவ்வாய்க்கிழமை உதயம் முதல் 1. செவ்வாய் ஓரை, 2. சூரிய ஓரை, 3. சுக்கிர ஓரை, 4. புதன் ஓரை, 5. சந்திர ஓரை, 6. சனி ஓரை, 7. வியாழ ஓரை, 8. செவ்வாய் ஒரை, 9. சூரிய ஓரை, 10, சுக்கிர ஓரை, 11. புதன் ஓரை, 12. சந்திர ஒரை, 13. சனி ஓரை, 14. வியாழ ஓரை,
37 ( 7 ) ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு இரண்டாம் நாழிகையிலும் சனி ஆறாம் நாழிகையிலும் வெள்ளி பத்தாம் நாழிகையிலும் வியான் 14ஆம் நாழிகையிலும் புதன் 18ஆம் நாழிகையிலும் செவ்வாய் 22ஆம் நாழிகையிலும் திங்கள் 26ஆம் நாழிகையிலும் எமகண்டன் உதயமாவான் . ( 8 ) செவ்வாய்க்கிழமை இரவு இரண்டாம் நாழிகையிலும் திங்கள் ஆறாம் நாழிகையிலும் ஞாயிறு பத்தாம் நாழிகையிலும் சனி 14ஆம் நாழிகையிலும் வெள்ளி 18ஆம் நாழிகையிலும் வியாழள் 22ஆம் நாழிகையிலும் புதன் 26ஆம் நாழிகையிலும் குளிகன் உதயமாவான் . இவை இரவுக்காம் . ( 9 ) ஞாயிற்றுக்கிழமை உதயம் முதல் 1 . சூரிய ஓரை 2 . சுக்கிர ஓரை 3 . புத ஓரை 4 சந்திர ஓரை 5 . சனி ஓரை 6 வியாழ ஓரை 7 . செவ்வாய் ஓரை 8 . சூரிய ஓரை 9 . சுக்கிர ஓரை 10 புத ஓரை 11 . சந்திர ஓரை 12 . சனி ஓரை 13 . வியாழ ஓரை 14 . செவ்வாய் ஓரை 15 . சூரிய ஓரை 16 . சுக்கிர ஓரை 17 . புத ஓரை 18 . சந்திர ஓரை 19 . சனி ஓரை 20 . வியாழ ஓரை 21 . செவ்வாய் ஓரை 22 . சூரிய ஓரை 23 . சுக்கிர ஓரை 24 . புத ஓரை . ( 10 ) திங்கட்கிழமை உதயம் முதல் 1 . சந்திர ஓரை 2 . சனி ஓரை 3 . வியாழ ஓரை 4 . செவ்வாய் ஓரை 5 . சூரிய ஓரை 6 . சுக்கிர ஓரை 7 . புத ஓரை 8 . சந்திர ஓரை 9 . சனி ஓரை 10 வியாழ ஓரை 11 . செவ்வாய் ஓரை 12 . சூரிய ஓரை 13 . சுக்கிர ஓரை 14 . புத ஓரை 15 . சந்திர ஓரை 16 . சனி ஓரை 17 . வியாழ ஓரை 18 . செவ்வாய் ஓரை 19 . சூரிய ஓரை 20 . சுக்கிர ஓரை 21 . புத ஓரை 22 . சந்திர ஓரை 23 . சனி ஓரை 24 . வியாழ ஓரை . ( 11 ) செவ்வாய்க்கிழமை உதயம் முதல் 1 . செவ்வாய் ஓரை 2 . சூரிய ஓரை 3 . சுக்கிர ஓரை 4 . புதன் ஓரை 5 . சந்திர ஓரை 6 . சனி ஓரை 7 . வியாழ ஓரை 8 . செவ்வாய் ஒரை 9 . சூரிய ஓரை 10 சுக்கிர ஓரை 11 . புதன் ஓரை 12 . சந்திர ஒரை 13 . சனி ஓரை 14 . வியாழ ஓரை