குமாரசுவாமியம்

31 திருவாதிரை ஒன்று இராசமணி புனர்பூசம் ஆறும் கடைவீதி பூசம் நான்கும் புடலம் பூ ஆயிலியம் நான்கு அம்மி மகம் நான்கு நுகம் பூரம் நான்கு கட்டில் கால் உத்திரம் நான்கு கட்டில் கால் அத்தம் நான்கு கைத்தலம் சித்திரை ஒன்று புலிக்கண் சோதி ஒன்று தீபம் விசாகம் ஆறு சுளகு அனுசம் நான்கு முடப்பனை கேட்டை நான்கு சட்டி மூலம் நான்கு கொற்காளம் பூராடம் நான்கு கட்டில்கால் உத்திராடம் நான்கு கட்டில்கால் திருவோணம் மூன்று முழக்கோல் அவிட்டம் பல தவிட்டுக்கூட்டம் சதயம் நான்கு பூங்கொத்து பூரட்டாதி நான்கு கட்டில்கால் உத்திரட்டாதி நான்கு கட்டில்கால் ரேவதி நான்கு ஓடம். அவிட்டம், கேட்டை - கீழ்த்திசைச்சூலம் அசுபதி, திருவோணம் தென்திசைச் சூலம் ரோகணி, பூசம் மேல்திசைச் சூலம் அத்தம், உத்திரம் வடதிசைச் சூலம் சன்மாதி நட்சத்திரத்தின் பெயரும், அதிபரும், குலமும் என்றருகன் பணிகுருக்கே திந்தசிதன் சிதன்சேய்க் கிகத்துதய முதல்சன்ப சம்பவிபச் சேமம் பின்றருப்ரத் யாரமச்சா தகம்வகைமித் திரமிப் பேர்ப்பரமம் இவைநோக்காம் குலப்பேர்பே சிடிற்றீ
31 திருவாதிரை ஒன்று இராசமணி புனர்பூசம் ஆறும் கடைவீதி பூசம் நான்கும் புடலம் பூ ஆயிலியம் நான்கு அம்மி மகம் நான்கு நுகம் பூரம் நான்கு கட்டில் கால் உத்திரம் நான்கு கட்டில் கால் அத்தம் நான்கு கைத்தலம் சித்திரை ஒன்று புலிக்கண் சோதி ஒன்று தீபம் விசாகம் ஆறு சுளகு அனுசம் நான்கு முடப்பனை கேட்டை நான்கு சட்டி மூலம் நான்கு கொற்காளம் பூராடம் நான்கு கட்டில்கால் உத்திராடம் நான்கு கட்டில்கால் திருவோணம் மூன்று முழக்கோல் அவிட்டம் பல தவிட்டுக்கூட்டம் சதயம் நான்கு பூங்கொத்து பூரட்டாதி நான்கு கட்டில்கால் உத்திரட்டாதி நான்கு கட்டில்கால் ரேவதி நான்கு ஓடம் . அவிட்டம் கேட்டை - கீழ்த்திசைச்சூலம் அசுபதி திருவோணம் தென்திசைச் சூலம் ரோகணி பூசம் மேல்திசைச் சூலம் அத்தம் உத்திரம் வடதிசைச் சூலம் சன்மாதி நட்சத்திரத்தின் பெயரும் அதிபரும் குலமும் என்றருகன் பணிகுருக்கே திந்தசிதன் சிதன்சேய்க் கிகத்துதய முதல்சன்ப சம்பவிபச் சேமம் பின்றருப்ரத் யாரமச்சா தகம்வகைமித் திரமிப் பேர்ப்பரமம் இவைநோக்காம் குலப்பேர்பே சிடிற்றீ