குமாரசுவாமியம்

26 சூலம் - மகாசூலசக்கரம் சலாவேதை சக்கரம் கா ரோ மிதி பு, பூ ஆ கா ரோ மிதி பு பூ அ P 4 3 56 * -TTTTTசே தி அவ உ மு கே அ தி அவ உ பூ மு சே ஆகுவதின் பாற்கோணொன் பதிமதிக்கோன் மூன்றும் அல்லது நேர் கீழ்மேல்மற் றதுவாமம் புலிமால் வாகனன்கை முதனான்கு மால்கணுக்கீர் மூன்றும் ஆகயிவை ஈராறு மறலெனன்மற் றதுவாம் கோககை னாற்றிசைநேர் குறித்தவரைக் கிடையிற் குறுக்குயர மும்மூன்றாய்க் குறுகமுடிக் கனலீ தேகமுதற் றிசைநான்கும் இடையிலிருந்து மூன்று இகழ்தலிது சாற்பூர்த்திப் பெயரிதுவென் பர்களே. 24 (1) பரணி, பூரம், பூராடம், அசுபதி, மகம், மூலம், கார்த்திகை, உத்திரம், உத்திராடம் இவை ஒன்பதும் கீழ்நிலை நட்சத்திரங்கள். (2) மிருகசிரம், சித்திரை, அவிட்டம் இவை மூன்றும் உச்சநிலை நட்சத்திரங்கள். (3) ரோகணி, அத்தம், திருவோணம், திருவாதிரை, சோதி, சதயம், புனர்பூசம், விசாகம், பூரட்டாதி, பூசம், அனுசம், உத்திரட்டாதி, ஆயிலியம், கேட்டை, ரேவதி இவை பதினைந்தும் இடைநிலை நட்சத்திரங்கள்.
26 சூலம் - மகாசூலசக்கரம் சலாவேதை சக்கரம் கா ரோ மிதி பு பூ கா ரோ மிதி பு பூ P 4 3 56 * - TTTTTசே தி அவ மு கே தி அவ பூ மு சே ஆகுவதின் பாற்கோணொன் பதிமதிக்கோன் மூன்றும் அல்லது நேர் கீழ்மேல்மற் றதுவாமம் புலிமால் வாகனன்கை முதனான்கு மால்கணுக்கீர் மூன்றும் ஆகயிவை ஈராறு மறலெனன்மற் றதுவாம் கோககை னாற்றிசைநேர் குறித்தவரைக் கிடையிற் குறுக்குயர மும்மூன்றாய்க் குறுகமுடிக் கனலீ தேகமுதற் றிசைநான்கும் இடையிலிருந்து மூன்று இகழ்தலிது சாற்பூர்த்திப் பெயரிதுவென் பர்களே . 24 ( 1 ) பரணி பூரம் பூராடம் அசுபதி மகம் மூலம் கார்த்திகை உத்திரம் உத்திராடம் இவை ஒன்பதும் கீழ்நிலை நட்சத்திரங்கள் . ( 2 ) மிருகசிரம் சித்திரை அவிட்டம் இவை மூன்றும் உச்சநிலை நட்சத்திரங்கள் . ( 3 ) ரோகணி அத்தம் திருவோணம் திருவாதிரை சோதி சதயம் புனர்பூசம் விசாகம் பூரட்டாதி பூசம் அனுசம் உத்திரட்டாதி ஆயிலியம் கேட்டை ரேவதி இவை பதினைந்தும் இடைநிலை நட்சத்திரங்கள் .