குமாரசுவாமியம்

கவ்வளதொன் பானிவைநேர் சோதிவரை முன்பின் காண்பதுவெட் டிருபதின்மேல் கதுவுதல்பத் திவைநேர் வவ்விலனற் சிகையிதுவாப் பிரதமையிவ் விடையின் மருவும்விட கடிகையினாள் குகுமலையத் தவனே. 21 ஆயில்யம், உத்திரட்டாதியின் முதற்பாதங்களும், பரணி, மூலத்தின் இரண்டாம் பாதங்களும், திருவோணம், உத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதங்களும், மிருகசிரம், சோதியின் நான்காம் பாதங்களும் நட்சத்திர ரோகம். ஆயில்யம், உத்திரட்டாதியின் மூன்றாம் பாதங்களும், பரணி, மூலத்தின் நான்காம் பாதங்களும், அவிட்டம், அத்தத்தின் முதல் பாதங்களும், திருவாதிரை, விசாகத்தின் இரண்டாம் பாதங்களும் நட்சத்திர அவமிருத்து. அசுபதி, ரோகணி, புனர்பூசம், மகம், அத்தத்தில் 7% நாழிகைக்குமேல் 71/2 நாழிகையும்; பரணி, மிருகசிரம், பூசம், பூரம், சித்திரையில் 55 நாழிகைக்குமேல் ஐந்து நாழிகையும்; கார்த்திகை, திருவாதிரை, ஆயிலியம், உத்திரம், சோதியில் 21 நாழிகைக்குமேல் ஒன்பது நாழிகையும்; விசாகம், மூலம், திருவோணம், பூரட்டாதியில் ஆதி 8 நாழிகையும்; அனுசம், பூராடம், அவிட்டம், உத்திரட்டாதியில் இறுதி எட்டு நாழிகையும்; கேட்டை , உத்திராடம், சதயம், ரேவதியில் 20 நாழிகைக்குமேல் 10 நாழிகையும் நட்சத்திர அனற்சிகை. அமாவாசை அந்தியமும், பிரதமை ஆதியுமாக வரும் நட்சத்திரத்தில் விடகடிகை பொருந்தில் அது நட்சத்திர குகுதோசம். பொதிய வரையினையுடைய அகத்தியனே! என்றவாறு. நட்சத்திரயோகம், ஏகார்க்களம், ஆகுலம் வனசன்முதல் முறநீர்புள் ளீறிரதம் பூசம் வாவியிவை தொட்டுதய மானதினத் தளவா கினதையெழு வர்க்கீதல் யோகமிருத் தைகே டிறலமிர்த சுபசித்த பரிகமிரு வினைப்பேர்
கவ்வளதொன் பானிவைநேர் சோதிவரை முன்பின் காண்பதுவெட் டிருபதின்மேல் கதுவுதல்பத் திவைநேர் வவ்விலனற் சிகையிதுவாப் பிரதமையிவ் விடையின் மருவும்விட கடிகையினாள் குகுமலையத் தவனே . 21 ஆயில்யம் உத்திரட்டாதியின் முதற்பாதங்களும் பரணி மூலத்தின் இரண்டாம் பாதங்களும் திருவோணம் உத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதங்களும் மிருகசிரம் சோதியின் நான்காம் பாதங்களும் நட்சத்திர ரோகம் . ஆயில்யம் உத்திரட்டாதியின் மூன்றாம் பாதங்களும் பரணி மூலத்தின் நான்காம் பாதங்களும் அவிட்டம் அத்தத்தின் முதல் பாதங்களும் திருவாதிரை விசாகத்தின் இரண்டாம் பாதங்களும் நட்சத்திர அவமிருத்து . அசுபதி ரோகணி புனர்பூசம் மகம் அத்தத்தில் 7 % நாழிகைக்குமேல் 71 / 2 நாழிகையும் ; பரணி மிருகசிரம் பூசம் பூரம் சித்திரையில் 55 நாழிகைக்குமேல் ஐந்து நாழிகையும் ; கார்த்திகை திருவாதிரை ஆயிலியம் உத்திரம் சோதியில் 21 நாழிகைக்குமேல் ஒன்பது நாழிகையும் ; விசாகம் மூலம் திருவோணம் பூரட்டாதியில் ஆதி 8 நாழிகையும் ; அனுசம் பூராடம் அவிட்டம் உத்திரட்டாதியில் இறுதி எட்டு நாழிகையும் ; கேட்டை உத்திராடம் சதயம் ரேவதியில் 20 நாழிகைக்குமேல் 10 நாழிகையும் நட்சத்திர அனற்சிகை . அமாவாசை அந்தியமும் பிரதமை ஆதியுமாக வரும் நட்சத்திரத்தில் விடகடிகை பொருந்தில் அது நட்சத்திர குகுதோசம் . பொதிய வரையினையுடைய அகத்தியனே ! என்றவாறு . நட்சத்திரயோகம் ஏகார்க்களம் ஆகுலம் வனசன்முதல் முறநீர்புள் ளீறிரதம் பூசம் வாவியிவை தொட்டுதய மானதினத் தளவா கினதையெழு வர்க்கீதல் யோகமிருத் தைகே டிறலமிர்த சுபசித்த பரிகமிரு வினைப்பேர்