குமாரசுவாமியம்

19) பூராடம் பூசம் நட்சத்திரம் சமூகவேதை தெட்சணவேதை வாமவேதை அசுபதி பூரம் கேட்டை ரோகணி பரணி உத்திரம் மூலம் மிருகசிரம் கார்த்திகை அஸ்தம் திருவாதிரை ரோகணி சித்திரை உத்திரம் புனர்பூசம் மிருகசிரம் சுவாதி திருவோணம் பூசம் திருவாதிரை விசாகம் அவிட்டம் ஆயிலியம் புனர்பூசம் அனுசம் சதயம் மகம் கேட்டை பூரட்டாதி பூரம் ஆயிலியம் | மூலம் உத்திரட்டாதி உத்திரம் மகம் பூராடம் ரேவதி அஸ்தம் பூரம் உத்திராடம் அசுபதி சித்திரை உத்திரம் திருவோணம் பரணி சுவாதி அஸ்தம் அவிட்டம் கார்த்திகை விசாகம் சித்திரை சதயம் ரோகணி அனுசம் சுவாதி பூரட்டாதி மிருகசிரம் கேட்டை விசாகம் உத்திரட்டாதி திருவாதிரை மூலம் அனுசம் ரேவதி புனர்பூசம் பூராடம் கேட்டை அசுபதி உத்திராடம் மூலம் பரணி ஆயிலியம் திருவோணம் பூராடம் கார்த்திகை அவிட்டம் உத்திராடம் ரோகணி பூரம் சதயம் திருவோணம் மிருகசிரம் உத்திரம் பூரட்டாதி அவிட்டம் திருவாதிரை அஸ்தம் உத்திரட்டாதி சதயம் புனர்பூசம் சித்திரை ரேவதி பூரட்டாதி பூசம் சுவாதி அசுபதி உத்திரட்டாதி ஆயிலியம் விசாகம் பரணி ரேவதி மகம் அனுஷம் கார்த்திகை சென்மநட்சத்திரத்திற்கு பதினாறாம் நட்சத்திரம் சாங்காதியம், பதினெட்டாம் நட்சத்திரம் சமுதாயிகம், 1. ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கும் நான்காம் நட்சத்திரம் வாமவேதையாகவும் பதினோராம் நட்சத்திரம் சமூக வேதையாகவும், பதினெட்டாம் நட்சத்திரம் தெட்சிணவேதையாகவும் வரும். பூசம் மகம்
19 ) பூராடம் பூசம் நட்சத்திரம் சமூகவேதை தெட்சணவேதை வாமவேதை அசுபதி பூரம் கேட்டை ரோகணி பரணி உத்திரம் மூலம் மிருகசிரம் கார்த்திகை அஸ்தம் திருவாதிரை ரோகணி சித்திரை உத்திரம் புனர்பூசம் மிருகசிரம் சுவாதி திருவோணம் பூசம் திருவாதிரை விசாகம் அவிட்டம் ஆயிலியம் புனர்பூசம் அனுசம் சதயம் மகம் கேட்டை பூரட்டாதி பூரம் ஆயிலியம் | மூலம் உத்திரட்டாதி உத்திரம் மகம் பூராடம் ரேவதி அஸ்தம் பூரம் உத்திராடம் அசுபதி சித்திரை உத்திரம் திருவோணம் பரணி சுவாதி அஸ்தம் அவிட்டம் கார்த்திகை விசாகம் சித்திரை சதயம் ரோகணி அனுசம் சுவாதி பூரட்டாதி மிருகசிரம் கேட்டை விசாகம் உத்திரட்டாதி திருவாதிரை மூலம் அனுசம் ரேவதி புனர்பூசம் பூராடம் கேட்டை அசுபதி உத்திராடம் மூலம் பரணி ஆயிலியம் திருவோணம் பூராடம் கார்த்திகை அவிட்டம் உத்திராடம் ரோகணி பூரம் சதயம் திருவோணம் மிருகசிரம் உத்திரம் பூரட்டாதி அவிட்டம் திருவாதிரை அஸ்தம் உத்திரட்டாதி சதயம் புனர்பூசம் சித்திரை ரேவதி பூரட்டாதி பூசம் சுவாதி அசுபதி உத்திரட்டாதி ஆயிலியம் விசாகம் பரணி ரேவதி மகம் அனுஷம் கார்த்திகை சென்மநட்சத்திரத்திற்கு பதினாறாம் நட்சத்திரம் சாங்காதியம் பதினெட்டாம் நட்சத்திரம் சமுதாயிகம் 1 . ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கும் நான்காம் நட்சத்திரம் வாமவேதையாகவும் பதினோராம் நட்சத்திரம் சமூக வேதையாகவும் பதினெட்டாம் நட்சத்திரம் தெட்சிணவேதையாகவும் வரும் . பூசம் மகம்