குமாரசுவாமியம்

332 துணைநூல் பட்டியல் குமாரசுவாமியம் மூலமும் உரையும், ஸ்ரீவள்ளிநாயகம் பிள்ளை (பதிப்பு ), வைத்தியரத்னாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை , 1923. சோதிடப் பேரகராதி, எஸ். பி. ராமச்சந்திரன் (பதிப்பு), தாமரை நூலகம், சென்னை - 26, முதல் பதிப்பு 1995. ஜோதிடக் கலைக் களஞ்சியம், எஸ். பி. சுப்பிரமணியம் (பதிப்பு) நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை - 17, முதல் பதிப்பு 1994.
332 துணைநூல் பட்டியல் குமாரசுவாமியம் மூலமும் உரையும் ஸ்ரீவள்ளிநாயகம் பிள்ளை ( பதிப்பு ) வைத்தியரத்னாகர அச்சுக்கூடம் சென்னை 1923 . சோதிடப் பேரகராதி எஸ் . பி . ராமச்சந்திரன் ( பதிப்பு ) தாமரை நூலகம் சென்னை - 26 முதல் பதிப்பு 1995 . ஜோதிடக் கலைக் களஞ்சியம் எஸ் . பி . சுப்பிரமணியம் ( பதிப்பு ) நர்மதா பதிப்பகம் சென்னை - 17 முதல் பதிப்பு 1994 .