குமாரசுவாமியம்

91 212 383 321 பாடல் எண் பாடல் எண் மாற்றிடநோய் வேளறம் வயதுற நல்லோர் 114 மான்கோள் தீக்கோ வரத்தினிற் பாகவ மானிடர்வைம்புதய வரலுதயா டூடமிவை மிக்கபவச்சனியுதய 317 வருடையின் பேர்விடை மித்திரஞ் சொற்செல 310 வருபுரக்கோன் கேந்திரம் மிடற்றிடத்தாய்ப் பதி வருமுதயத் தியல்பு முகிலூரதியாழகி 358 | வருமுதயத் திறை முதற்கிடை இரண்டாங்கால 85 வரைக்கிறை கையல்ல முதலோரைகல்யமுடி 6 வரைவில் விஷய மும்முதல்வன் குருபார்க்க 136 வல்லதிபன் அணிக்கிறை 137 மும்மூன்றாய் அனுசென வழுத்தரிவை சால்வில் முயலகன் சேருடுக்கா வளர்மதியும் பாகவனும் முன்னானோர் பலதான்ய வனசமலர்க் கிறைமுதல் முன்னிறைக் கைந்தெட்ட 107 வனசன் மகனங்கிச முன்னுளதின்மைக்கோள் வனசன் முதல் கேதளவும் மூடனனலைந்துளைய 150 | வனசன் முதல் முறநீர் மூன்றதனுக்கிறை 135 வாகனமன் கிரகமன மூன்றினுக் கேழிறை 244 வாக்கிறை பாத்திர மேலவர்ச்செற்றவன் வாரவுண வத்தமனம் மேலவர்ப் பெற்றொளி 195 வைப்புதய முதலறுப மேலவராய்ப்பலவர் வையகச் சேம்சிதினில் மேற்பதிமன் இராகு 247 வையகத்தி னதிபனி வக்கிரனெல் சிகி விப்பினொன்பானாகி 246 வகுப்பது வாலிபம் வியந்துயில் போக்கு 159 வதனம் விழிப்பதினா விருத்தன் மரவேலை வத்திரக் கோண்டேர் விளம்பின் முகக்கோள் வத்திரநான் கவன்தனை விளம்புதயத்தில் விசை வதுவையினன மரம் வேதியனைக் கூடாமல் வதுவைமனன் புகர் வேலவுனன்பரிட வதைக்கணியிற்றழல் வேனியதென் மலைய 338 333 256 304
91 212 383 321 பாடல் எண் பாடல் எண் மாற்றிடநோய் வேளறம் வயதுற நல்லோர் 114 மான்கோள் தீக்கோ வரத்தினிற் பாகவ மானிடர்வைம்புதய வரலுதயா டூடமிவை மிக்கபவச்சனியுதய 317 வருடையின் பேர்விடை மித்திரஞ் சொற்செல 310 வருபுரக்கோன் கேந்திரம் மிடற்றிடத்தாய்ப் பதி வருமுதயத் தியல்பு முகிலூரதியாழகி 358 | வருமுதயத் திறை முதற்கிடை இரண்டாங்கால 85 வரைக்கிறை கையல்ல முதலோரைகல்யமுடி 6 வரைவில் விஷய மும்முதல்வன் குருபார்க்க 136 வல்லதிபன் அணிக்கிறை 137 மும்மூன்றாய் அனுசென வழுத்தரிவை சால்வில் முயலகன் சேருடுக்கா வளர்மதியும் பாகவனும் முன்னானோர் பலதான்ய வனசமலர்க் கிறைமுதல் முன்னிறைக் கைந்தெட்ட 107 வனசன் மகனங்கிச முன்னுளதின்மைக்கோள் வனசன் முதல் கேதளவும் மூடனனலைந்துளைய 150 | வனசன் முதல் முறநீர் மூன்றதனுக்கிறை 135 வாகனமன் கிரகமன மூன்றினுக் கேழிறை 244 வாக்கிறை பாத்திர மேலவர்ச்செற்றவன் வாரவுண வத்தமனம் மேலவர்ப் பெற்றொளி 195 வைப்புதய முதலறுப மேலவராய்ப்பலவர் வையகச் சேம்சிதினில் மேற்பதிமன் இராகு 247 வையகத்தி னதிபனி வக்கிரனெல் சிகி விப்பினொன்பானாகி 246 வகுப்பது வாலிபம் வியந்துயில் போக்கு 159 வதனம் விழிப்பதினா விருத்தன் மரவேலை வத்திரக் கோண்டேர் விளம்பின் முகக்கோள் வத்திரநான் கவன்தனை விளம்புதயத்தில் விசை வதுவையினன மரம் வேதியனைக் கூடாமல் வதுவைமனன் புகர் வேலவுனன்பரிட வதைக்கணியிற்றழல் வேனியதென் மலைய 338 333 256 304